Organisering av prosjektet


Prosjektet er nå inne i gjennomføringsfasen og følgende organisering gjelder i denne fasen:

Kommunestyret er prosjektets overordnede eier og benytter den politiske styringsgruppen som rådgivende organ. Politisk styringsgruppe for prosjektet har en rådgivende og støttende funksjon overfor den politiske prosjekteier og den administrative prosjekteier. Politisk styringsgruppe består av formannskapet og leder for Helse- og omsorgskomitten. Rådmannen er prosjektets administrative eier og har fått i oppgave av kommunestyret å gjennomføre prosjektet i henhold til politiske vedtak. Administrativ styringsgruppe for prosjektet, bestående av rådmann, kommunalsjef samfunn-og strategi og kommunalsjef helse- og omsorg, har en rådgivende og støttende funksjon overfor prosjekteier, prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjektansvarlig for prosjektet i Lunner kommune er Geir Sterten. Prosjektledelse er innleid fra Norconsult ved prosjektleder Håvar Slåtten og delprosjektleder og byggeleder Marit Smidsrød. Prosjektkoordniator og brukerkoordinator i Lunner kommune er Marte Skaug. Implementeringskoordintor er Kjetil Lindø. Referansegruppen for prosjektet er Helse- og omsorgskommiteen, to representant fra eldrerådet, en representant fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, leder for tildelingskontoret, leder for frivilligsentralen, kommuneoverlege og to representatner fra pårørende- og venneforeningen ved LOS. Totalentrepenør i prosjektet er Consto Eide AS.

 

Organisasjonskart gjennomføringsfasen