Organisasjonen

Organisasjonskart for Lunner kommune, oppdatert 1. september 2023 (pdf)

Oversikt over ansatte og kontaktinformasjon til ansatte i kommunen finner du på nettsiden Finn ansatt

Delegeringsreglement

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.

Kommunedirektørens delegeringsreglement inneholder regler om delegering og utøvelse av myndighet i Lunner kommune, og reglementet vedtas av kommunestyret. Formålet med reglementet er å sikre fordeling av fullmakt og myndighet internt i organisasjonen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll, samt sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen. Myndighet som ikke delegeres videre i kommunedirektørens delegeringsreglement forblir hos kommunedirektøren.

Kommunedirektørens delegeringsreglement for Lunner kommune (pdf).