Gjennom årsberetningen får kommunestyret en tilbakemelding fra kommunedirektøren på måloppnåelse, aktivitet og eventuelle avvik. Årsberetning og årsrapport er, sammen med årsregnskap for 2022, lagt fram for formannskapet 16. mai - og sluttbehandlet i kommunestyret i dag. 

Årsregnskap og årsberetning for 2022 med årsrapport  forteller hva det er blitt jobbet med innenfor de ulike tjenesteområdene, og om videre utviklingsmuligheter og utfordringer. Til sammen gir det et godt bilde av aktivitetene i Lunner kommune. Årsregnskap og årsberetning er lovpålagte dokumenter. I tillegg velger Lunner kommune å legge ved en årsrapport som gir et mer fyldig bilde.

Årsregnskapet gir oversikt over driftsinntekter, driftsutgifter, investeringer, gjeld, disposisjonsfond med mer. Kommunens driftsresultat for 2022 viser litt over 21 millioner kroner i pluss. Dette utgjør et netto driftsresultat på 2,5 prosent av brutto driftsinntekter. Vi har også tidligere omtalt regnskapstall (hovedtallene) på nettsidene våre, og tallene etter revisjon er i hovedsak i tråd med dette.

Her er alle dokumenter til kommunestyresaken i dag.​