Omkjøring rv 4

Omkjøring Rv 4 over Grua og skoleskyss

Det er nå innvilget egen skoleskyss til alle elever som er berørt av omkjøringen.


Omkjøring av Rv 4 over Grua er i gang. Det er stort engasjement rundt saken. Når det gjelder skole-elever som bor langs Hadelandsvegen og tilknyttede veger og som får en utfordrende skoleveg, så er det satt inn egen skyss for disse elevene. Den administreres av den enkelte skole og skolekontoret i Lunner. Det er et godt samarbeid med Statens Vegvesen angående denne skyssen. Dersom noen fortsatt har spørsmål angående egne barn og skoleveien så skal dette tas opp med den enkelte skole.