Samarbeidsgruppa Trygt hjem for alle

Om «Trygt hjem for alle» i Lunner og Gran

Kommunene og Lunner- Gran brann og redning har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot sårbare grupper. «Trygt hjem for alle» -gruppa jobber målrettet mot sårbare grupper ved hjelp av blant annet undervisning, brannsikkerhetssjekk ved hjemmebesøk, oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn.


3 av 4 som omkommer i brann er av ulike årsaker ekstra utsatt for brann. Slike årsaker kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet, demens og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å bli skadet eller omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene. Nå hvor flere bor lengre hjemme er det ekstra viktig å forebygge.

«Trygt hjem for alle» -gruppa ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
 

Bekymring for sikkerheten til de mest sårbare i bygda

En sjekk gjennomført hos beboere med hjemmetjenester i Lunner og Gran kommuner viser at hele 25 % har for dårlig brannsikkerhet. Over halvparten av boligbrannene starter på kjøkkenet, og komfyren er hjemmets desidert største brannkilde.

Flere ganger i uka rykker brannvesenet ut til sårbare personer, ofte aleneboende, fordi kjelene er glemt på den varme komfyren. Enkle tiltak kan forhindre brannutviklingen og alt det innebærer av redsel og frykt for den som blir rammet.
Det er grunn til stor bekymring, så nå oppfordrer «Trygt hjem for alle»-gruppa i Lunner og Gran kommuner pårørende til å bry seg om.  Gjennom hjemmetjenestene og feierne er informasjon delt ut til beboere i bygda. Vi erfarte at mange ønsket informasjon om brannsikkerhetsutstyr og mange kjente ikke til ordningen om gratis lån av hjelpemidler, sier prosjektleder i «Trygt hjem for alle» Bjørg Lomsdalen Næss i Lunner- Gran brann og redning.  

Komfyrvakt og annet brannsikkerhetsutstyr kan kjøpes mange steder i bygda.

Flere trenger påminnelser og litt hjelp til å skaffe seg nødvendig hjelpemidler, komfyrvakt, flere røykvarslere, nytt slokkeapparat og kanskje bør soveplassen flyttes til 1.etasje med lett tilgjengelig rømningsvei?  All erfaring viser at et godt samarbeid mellom beboere, pårørende, frivillige, kommunene og brannvesenet er nødvendig for å lykkes med å bidra til økt trygghet for flere. Hovedmålet er å unngå skadede og omkomne i brann i Lunner og Gran.

 

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Er du bekymret for brannsikkerheten til en nabo eller bekjent, kan du melde fra til https://lunner.kommune.no/meld-din-bekymring , postmottak@gran.kommune.no eller tlf 61 33 84 00.  Vi har taushetsplikt.

Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende

Ved brann eller nødstilfelle ring alltid nødnummer 110

Tips til økt trygghet og brannsikkerhet

Tips til økt trygghet se denne siden
 

Nyttige lenker

Trygge hjem for eldre:

Sikker hverdag

NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Gode råd til økt brannsikkerhet på mange språk

Informasjon om hjelpemidler

Søknadsskjema er tilgjengelig på http://www.nav.no/hjelpemidler

Om prosjektet i fagbladet Brann og sikkerhet