Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
13.06.2019 kl. 08:30 - 16:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (24) Vis Vis (5)
73/2019 Endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense - merknads- og vedtaksbehandling Vis (11) Vis Vis (2)
74/2019 Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor - Klagebehandling Vis (8) Vis Vis (6)
75/2019 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av Lunner Østre, 23/4 Vis (16) Vis Vis (1)
76/2019 Revisjon av visjon til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2031 Vis Vis (15)
77/2019 Årsrapport for Lunner kommune 2018 Vis (1) Vis Vis (3)
78/2019 Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 1.tertial 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
79/2019 Anmodning om ettergivelse av renter på lån Vis (1) Vis Vis (1)
80/2019 Utlån til Lunner fotballklubb Vis Vis (1)
81/2019 Bostøtte: endringer i inntektsberegning og hvordan dette påvirker Lunner Vis Vis (1)
82/2019 Solobservatoriet forprosjekt fase 3 Vis Vis (1)
83/2019 Etterbruk av Lunner omsorgssenter - eiendom 0533-104/89 og 104/23 Vis (2) Vis Vis (5)
84/2019 Høring - Forslag til ny barnevernslov Vis (1) Vis Vis (1)
85/2019 Forslag til endring i barnehageloven med forskrifter Vis (1) Vis Vis (1)
86/2019 Varamedlemmer til styret i HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) Vis (2) Vis
87/2019 Lunner boligstiftelse - vedtekter 2018 Vis (2) Vis