Nyhetsoversikt

Internett

Publisering av postliste

Vi jobber med å forbedre vår postliste med søkemuligheter. Ny løsning vil være tilgjengelig i løpet av uke 26.
I forbindelse med dette arbeidet er vi noe forsinket med vår publisering.

Les mer..
Fortau og busslomme ved Flekkbyen

Høringsfrist 1.september

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 - høring

Lunner kommunestyre vedtok i møte 07.juni 2018, sak 49/18 å legge ut forslag til Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 1.september 2018.

Les mer..
Nordstrandskollen

Vedtatt tilleggsavtale til utbyggingsavtale Nordstrandskollen

Framforhandlede utbyggingsavtaler legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningloven § 17-4

Les mer..
Veg stengt

Stenges 25. juni til 18. juli

Utsatt vegavstenging Lunnerlinna Fylkesveg 17

Statens vegvesen stenger Fylkesveg 17 Lunnerlinna ved jernbaneundergangen og nedover fra 25. juni til 18. juli. Dette er på grunn av vedlikeholdsarbeid på vegen.

Les mer..
Penger

Søknadsfrist 1. september 2018

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Les mer..
Slamavskiller prinsippskisse

Fra begynnelsen av juni til november

Informasjon om kontroll av avløpsanlegg i Lunner kommune, andre runde

Kommunestyret vedtok i 2007 at alle separate avløpsanlegg tilknyttet boliger og hytter skulle kontrolleres.

Les mer..
Bilde av skog i vinterdarkt

Høringsfrist 13. august

Verneplan for skog - høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut  på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland. I Lunner gjelder dette skogsområder ved Larshus i Nordre Oppdalen og Galtedalstjerna på Grindvoll.

Les mer..
Alzheimerdagen

21. september 2018

Invitasjon til alzheimerdagen

Tema: Verdig behandling krever gode holdninger 

Les mer..
Sintef logo

Komhelse 2018

KOMHELSE 2018 er en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. SINTEF gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet, som ønsker tilbakemelding fra innbyggerne på deres erfaringer med tjenestene.

Les mer..