Omsorgsboliger i Lunner

Nye omsorgboliger i Lunner

Omsorgsboligene på Roa  åpner for innflytning i leilighetene 1. februar 2019.


 • Boligen har 24 boenheter, cafe og fellesarealer. Leilighetene er på mellom 41 og 49 m2. I tillegg er det to litt større leiligheter på ca. 60 m2 med to soverom

 • Husleie er fastsatt til fra 9700 kroner til 11800 pr. måned. Inkludert i husleien er kostnader i fellesarealet og uteområdet, oppvarming, renovasjon, kommunale avgifter og forsikring (ikke innbo)

 • Husleiene justeres etter konsumprisindeksen (KPI). Første justering blir pr. 1.1.2020 

 • Internett og tv til 300 kroner per måned, strøm i leilighet, egenandel praktisk bistand og trygghetsalarm kommer i tillegg til husleie

 • Hjemmetjenesten vil gi tjeneste etter individuelle vedtak, og vil ha base i bygget

 • For å kunne søke må du allerede ha vedtak på tjenester fra kommunen

 • Første tildeling vil bli 10. desember 2018, deretter månedlig tildeling

Søknad sendes til:     

Lunner kommune, Tildelingskontoret
Sandsvegen 1 
2740 Roa

Ved spørsmål ta kontakt på telefon 905 00 630 og velg Tildelingskontoret, eller se øvrig kontaktinformasjon her.


Kriterier for tildeling av bolig

 • Søker må ha vedtak om tjeneste
 • Søkers helse, hjelpe- og tilsynsbehov, og den sosiale situasjon tilsier at det er behov for tilgjengelig personell hele døgnet
 • Søkers mulighet for å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmetjenesten skal være vurdert
 • Unntak kan gjøres etter særskilt vurdering dersom kommunen har ledige omsorgsboliger
 • Søker må være over 18 år
 • Søker må dokumentere økonomi til å dekke boutgifter og utgifter til livsopphold
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd i Lunner Kommune siste 2 år jf. Folkeregisteret
 • Søker med lengst botid i kommunen vil ut fra ellers like vilkår bli prioritert
 • Søker kan ikke ha husdyr i boligen