Naturmangfold i Lunner kommune

Lunner er en rik kommune når det gjelder biologisk mangfold bl.a på grunn av kalkrik berggrunn som gjør at det er spesielt mange arter her. Kransalgesjøene på Hadeland, hvor en stor andel ligger i Lunner, er spesielt verdifulle og vi har et særskilt ansvar for å ta vare på disse. Vassjø er sannsynligvis Norges største kransalgesjø.

Marianøkleblom på naturbeitemark
Marianøkleblom på naturbeitemark
Gressstjerneblom
Gressstjerneblom

Lunner kommune har kartlagt større områder når det gjelder biologisk mangfold. Det er også gjort viltkartlegging og kartlegging av diverse arter. Resultatet av kartleggingene kan en finne i den nasjonale databasen Naturbase. I denne databasen finner en også annen informasjon, f.eks verneområder, kulturminner, kulturlandskap, arealressurser osv.

Naturmangfoldloven

Temaet biologisk mangfold er ivaretatt i naturmangfoldloven som ble vedtatt 19.juni 2009. Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innenfor naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og ivaretakelse av leveområder for prioriterte arter. Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtida. Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven erstatter den tidligere naturvernloven og deler av viltloven og laks- og innlandsfiskeloven.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved offentlig beslutningstakning og prinsippene dreier seg om kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Naturmangfoldloven kan leses her.

Verneområder

Det er flere verneområder innenfor Lunner kommunes grenser:

Rinilhaugen naturreservat (skogvern)

Skotjernfjell naturreservat (skogvern)

Spålen-Katnosa naturreservat (skogvern)

Østhagan landskapsvernområde  (jerngruver og kalkbrudd)

Larshus naturreservat (skogvern)

Galtedalstjerna naturreservat (skogvern)

I tillegg er det følgende naturminner innenfor kommunegrensene:

Muttagruver naturminne (gruvedrift)

Muttatjern naturminne (gruvedrift)

Skjerpemyr naturminne (skjerp)