Roa sør

Oppdadert mai 2019

Næringsarealer i Lunner kommune

Det er i dag ferdig regulerte næringsarealer både på Harestua, Grua og Roa. Arealene eies av private grunneiere. Kommunen eier et mindre areale regulert til næringsformål på Roa. Ta kontakt med næringsrådgiveren vedrørende næringstomter i kommunen.


Harestua Næringspark
Lunner Almenning eier rundt 200 dekar avsatt til næringsformål på begge sider av RV4 ved avkjøringen til Harestua. Lunner Almenning har startet opp reguleringsplanarbeide med Stubbengmoen, et 120 dekar stort område regulert til næring nordøst for rundkjøringen. 

Hadelandsparken på Grua
Rett sørvest for Gruatunnellen er det avsatt og regulert et større område for næringstomter, blant annet et veiserviceanlegg. Området er regulert til bensinstasjon, forretning, kontor og lager.

Roa Nord
I nordre del av Roa er det i områdereguleringsplanen avsatt et større areale med sentrumsformål når Rv4 blir flyttet. Dette ansees som et svært attraktivt område. Store aktører har uttrykt interesse for å bygge et større veiserviceanlegg i ved ny kryssløsning Rv4/E16 og det planlegges i tillegg å etablere kollektivterminal i samme område.

Roa Sør
I søndre del av Roa er det ferdigregulert et større område med næringsformål. Deler av området er ikke utviklet med nødvendig infrastuktur.