Motorferdsel i utmark

De fleste ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at utmarka vår skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, finnes det i Norge et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark

Snøscooter ute på lovlig oppdrag
Snøscooter ute på lovlig oppdrag

I forhold til motorferdsel i utmark er det følgende regelverk som gjelder:

I utmark og vassdrag er motorisert ferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av lovverket eller vedtak med hjemmel i loven. Det er viktig å være klar over noen definisjoner i forhold til regelverket:

Motorferdsel: bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landring og start med motordrevet luftfartøy.

Utmark: med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i loven like med utmark.

Vassdrag: åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

Motorferdsel er allikevel tillatt med hjemmel i § 4 i loven i en del tilfeller, f.eks politi-, ambulanse- og redningstjeneste.

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større. I Lunner kommune er det ingen innsjøer som er så store at det er tillatt med motorfartøy, f.eks motorbåt. Det er heller ikke tillatt å bruke elektrisk motor.

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven.

Søknad om motorferdsel i utmark når særlige grunner foreligger, sendes Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA eller på e-post til: post@lunner.kommune.no