Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet er nå inne i konseptfasen - en fase som skal ende opp med at det legges fram en utredning som skisserer løsninger på de fremtidige kapasitetsutfordringene ved Harestua skole. Første møte i prosjektgruppa var 7. oktober. Det er lagt opp til prosjektgruppemøter hver 14. dag gjennom året.

Politikerne skal ta stilling utredningen våren 2016. Deretter vil det evt bli satt i gang en planleggingsfase med forprosjekt og så en gjennomføringsfase med bygging. Foreløpig er det antydet at et evt bygg vil kunne såt ferdig i juni 2017.

Foreløpig fremdriftsplan finnes her.

Prosjektgruppa jobber tett med skolen hele tiden. I tillegg knyttes det inn andre grupper og interessenter.

19.11.15: Møte med lag, foreninger og andre brukere for å avklare behov i den nye skolen. Se program.og referat.

01.12.15: Første møte med arkitekt.

19.05.16: Skisseprosjekt behandles i kommunestyret. Se sakspapirer på kommunens hjemmeside under POLITIKK.