Oppdatert mars 2019

Lunner Næringsforum

Lunner Næringsforum erstattet i 2014 Næringskomiteen. Forumet består av politikere, administrasjonen og representanter fra næringslivet.


Lunner Næringsforum skal være en møteplass mellom kommunens politiske og administrative nivå og næringslivet i Lunner slik at en sammen kan fremme næringsliv, næringsarbeid og næringsutvikling. Oppfølging av tiltak og revisjon/rullering av strategisk næringsplan er en hovedoppgave for Lunner Næringsforum. I tillegg skal det avgis uttalelser i saker innenfor følgende områder:
 
- Næring inkl. landbruk
- Næringsutvikling
- Tettstedsutvikling
- Behandle årsmeldingen
 
Næringsforumet kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Leder i samråd med Ordfører beslutter hvilke saker som skal behandles i organet.
Lunner Næringsforum skal årlig vurdere de resultater som er oppnådd innen eget virksomhetsområde.
 
For inneværende kommunestyreperiode er følgende valgt inn:

1. Politiske representanter

Line Jorung

Halvor Bratlie

Nils Erik Mossing

Vara AP/SV/SP/R:

Renate Michaelsen

Vara H/V/FRP/KRF:

Bjørn Haugen Morstad

Kristin Myrås

2. Representanter fra næringslivet

Leder for Roa nærings- og velforening

Terje Gundersen, leder for Grua og Harestua næringsforening

Vara:

Pål Nygaard, Roa nærings- og velforening

Egil Waaia, Grua og Harestua næringsforening

3. Representanter fra administrasjonen

Rådmann Dag Flacké

Næringsrådgiver Torstein Brandrud

Vara:

Kommunalsjef strategi og samfunn

Rådgiver politikk og samfunn

4. Som leder velges: Halvor Bratlie

Sekretær for næringsforum er næringsrådgiver Torstein Brandrud.