Kulturminneplan

Lunner kommune skal utarbeide Kulturminneplan

Lunner kommune skal kartlegge og registrere kulturminner i kommunen, og utarbeide en kulturminneplan. Dette er første kulturminneplan kommunen utarbeider, og skal utformes som en temaplan. En temaplan vil være et godt utgangspunkt for videre utdypning i fremtiden.


Målet med kulturminneplanen er å løfte frem og samle sammen en oversikt over de lokale kulturminnene og kulturmiljøene som er verdifulle for oss i kommunen. I tillegg vil en slik plan være med å sette fokus på utfordringene og mulighetene ved å ha en bevisst posisjon innen kulturvern. Planen vil beskrive kulturminner fra perioden etter 1537, og bygninger fra senere enn 1649. Disse har kommunen gjennom plan- og bygningsloven et særlig ansvar for, men Lunner kommune har per nå ikke et godt nok verktøy til å følge opp dette ansvaret.

Vi skal ha god dialog med historielag og andre organisasjoner, og invitere lokale historikere og historieinteresserte til å bidra.

Gjennom kulturminneplanlegging vil kommunen få økt kunnskap om lokalhistoriske forhold - hvorfor og hvordan de ulike kulturminnene kan brukes og tas vare på. Kulturminner, materielle som immaterielle, er fellesgoder og ressurser i den lokale samfunnsutviklingen. De er kilde til kunnskap og opplevelser, gir grunnlag for verdiskaping, og styrking av lokal egenart og fellesskap.