Lunner stasjon1924

Lunner kommune har fått en rekke innspill på kulturminneplan

I forbindelse med oppstart av arbeidet med kulturminneplan har Lunner kommune avholdt en kickoff/et seminar for å fortelle om planarbeidet og få innspill på hva som skal med i kulturminneplanen. Samtidig har Lunner kommune gjennomført et anbud, hvor Rådgjevande Arkeologar ANS vant konkurransen. 


Det er tydelig stort engasjement for kulturminner i kommunen. Det var 30 frammøtte på kickoff for kulturminneplanen, hvor kommunen mottok en rekke innspill til det videre arbeidet. 

 

Opprinnelig forslag fra Lunner kommune Innspill som har fremkommet undervegs i prosessen. 
Lunner stasjon (Alternativt vanntårnet på Stryken) Boligområde ved Lunner stasjon. Et mindre bygningsmiljø med bevart byggestil fra historisme/dragestil.
Grindvoll stasjon  
Lunner kirke

Bygningsmiljø og kulturlandskap rundt Lunner kirke. Dette er et gammelt landskap med variert bebyggelse langs eldre veinett. Det er to bygg der oppe ,det vi kaller for Lunner Kirkestue i dag, i gamle dager het det Gravkapell. Denne kirkestuen innvendig er dekorert på vegger og rundt vinduer av kunstmaler Viktor Lind. 

Fantastisk historie om hvordan Grua Kirke kom til, med innsats fra Gruvearbeiderne. Har særpreg og var en viktig del av bergverksmiljøet på Grua.

Solobservatoriet  
Gruvene på Grua Det finnes veldig mange gruvedriftssteder i Lunner, hvor vi har hatt gruvedrift i mange hundre år. Så langt tilbake som til 1300-tallet. De viktigste registreringene innenfor dette temaet overskrider avgrensningen på 20 kulturminner alene.
Rudsætra  
Snellingen Bygningsmiljø og kulturlandskap Snellingen: Setermiljø og tidligere finneplasser.
Lunner Barneskole (Villa Solheim)  
Lunner Barneskole (Jernaldergraver)  
Bronsebukkene Det ble stilt spørsmål ved hvilke deler av dette vi ville legge vekt på. Gravfeltet på Øvre Vestern er et område som det er lagt ned mye arbeid og midler for å få tilgjengelig for allmennheten. Her kan vi se på funnstedet. Dette ligger i nærheten av funnstedet for bronsjebukkene, er skiltet og tilgjengeliggjort. Dette er et gravsted fra jernalder. Det er en skjøtselsplan for stedet.

I tilknytning til Øvre Vestern finnes også veier og steingjerder av kulturhistorisk interesse. Det går en vei gjennom skogen fra Jevnaker grense over Vestern mot Grindvoll. Denne i forholdsvis god stand og skal være en tilførselsvei til Bergenske hovedvei. Den ble også brukt som vei til sorenskrivergården på Velo. Ved veien finnes steingjerder som naturlig hører sammen med veien.
Rundelen (Krigsminnesmerker)  
Utvalgt gårdsbruk  
Gamleskolen på Harestua Det ble foreslått det gamle skolebygget i Nordre Oppdalen. Lærerparet bodde i dette bygget. Bygget er i dag i privat eie, og brukes som bolighus. Gamleskolen på Grua ble også nevnt. Gamleskolen på Harestua er drevet av en venneforening.
Buttelveien  
Den bergenske kongevei Det går sideveier til denne veien, bla nedover Råstadbakka, over elva og videre opp mot Lunner. Det delte seg der, hvor en gikk opp mot Lunner kirke. Sidefar til Bergenske kongevei og Lunnerkollen. Også veifar over Flatla. Resten av gutua finnes rett over Lunner kirke.
Myllselva (Industrihistorie)  
Kalkverket på Grua Kalvsjø
Brovoll Skjerva er et bedre eksempel på skogdrift enn Brovoll, hvor det har vært skogsdrift/sagdrift siden 1600 tallet. Det er en reguleringsplan (Skjervetråkket) for området som sier at byggene og anleggene skal holdes ved like. Skogshusvære og småbruk ved Skjerva.
Garveriet  
Killdalsbygget Kaasabutikken
  Sæterdrift i Lunner: For eksempel Morstadseter innenfor Bjørgeseter. Mange eiendommer i Gran har sæter i Lunner (Les Bjørgeseter).
  Gravsteder/gravminner/gravsteiner på kirkegårder kan trenge vern (lokal stein brukt). Gravminner i forbindelse med spanskesyken
  Det er viktig å gi ting som ikke har vern i dag vern. Dette er en anledning til å løfte alt som trenger vern. Ille at man bare løfter ting som allerede «er berget», og ikke tar med alt det andre. Steder som har nasjonalt vern/er automatisk fredet, er ivaretatt.
  Alt som er ivaretatt er gjort med innbyggerinitiativ. Frivillighet er viktig i kulturminnevernet
  Steinbru ved Volla, jernbaneundergang ved Rud/Kalvsjø
  Gamlebygningen på Øvre Vestern er oppført i 1750 og påbygd i 1860. I bygget har det vært skole. Bygningen framstår som autentisk fra periodene den ble bygd. Selve bygningen gir et unikt tidsbilde på boforholdene på et gårdsbruk, men i tillegg er hele bygningen fylt med gammelt inventar og håndverk av svært høy antikvarisk verdi.
  Kulturminner i Mylla-området. Kjerneområdet er langs den gamle Vollavegen, fra Brattlia vest for gamle Nordstrand skole på Mylla, og området sørvest for Panka mot øvre Karlstjernet. I dette konsentrerte området ligger det et bredt spekter av kulturminner av stor kulturhistorisk verdi. Hele området har mange tydelige og synlige spor etter bred og historisk dyp bosetting. Det er omfattende spor etter utnytting av innmark, næringsvirksomhet, jakt og fangst sammen med tett nett av større og mindre veifar og stier.
  Småbruks- og skogsarbeidermiljø på Mylla og i Vestbygda. Plasser i Nordmarka: Løvenskiold-Vækerøes skogsarbeiderboliger.
  Noen av de gamle bosettingene i Lunner i skogsområdene har spor etter den skogfinske befolkningen som i stor grad ble assimilert.

 

Samtidig med at vi arrangerte seminar har vi avholdt en anbudskonkurranse. Rådgjevande Arkeologar ANS vant anbudskonkurransen. De har blant annet utarbeidet kulturminneplan for Vinje og Hareid. Du kan lese mer om dem på deres hjemmesider.