Nyhetsoversikt

Logo trafikksikker kommune

Lunner kommune er godkjent som trafikksikker kommune

Diplom
Diplom
Ordførerne
Ordførerne i alle tre hadelandskommunene er fornøyd med at kommunene er Trafikksikre kommuner

Lunner kommune ble sammen med 11 andre kommuner i Oppland godkjent som Trafikksikker kommune 2015 - 2017. Avtale mellom Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Lunner kommune ble underskrevet i går. Offisiell godkjenning ble gjennomført under fylkestingets møte på Øyer, med overrekkelse av diplom. En forutsetning for å bli godkjent er at følgende kriterier er innfridd

  • Kommunen har forankreet ansvaret for trafikksikkerhet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder
  • Kommunen har et utvalg for trafikksikkerhet
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader)i kommunen
  • Kommunen har trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både holdningsskapende/trafikkantrettede- og fysiske tiltak
  • Kommunen har innarbeidet kriteriene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og veg)