Lunner helse- og omsorgssenter

Vannebos veg 151, 2743 Harestua

Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) består av institusjonsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, dagsenter, institusjonskjøkken og eldresenter (Bergo). Senteret ligger sentralt plassert på Harestua.


Bygget skal tilby en trygg ramme for beboere og brukere. Det skal være et hyggelig sted for besøkende og en funksjonell arbeidsplass for de ansatte.

Det er dagligvarebutikk og blomsterhandel i umiddelbar nærhet. I tillegg er det skoler og barnehager i nærheten. Helse- og omsorgssenteret er nybygget i 2020 og ble tatt i bruk i oktober 2020.

Til sammen er bygget på ca. 9000 m2. Det er romslige og tilpassede utearelaer og store lyse fellesarealer. Det er 48 institusjonrom med eget bad, hvorav 16 plasser er langtidsplasser spesielt tilpasset personer med kognitiv svikt og demenssykdom. 16 plasser er langtidsplasser for somatikk og 16 plasser er kortidsplasser. Dagsentertilbud har vi 5 dager per uke på LHOS, og eldresenteret Bergo er åpent en dag per uke (torsdager). Sykehjemslege er på bygget fire dager i uken.Produksjonskjøkkenet ligger i 1 etasje og lager mat til alle bebeoere. Vårt kjøkken tilbyr også middagsmat til hjemmeboende, etter vedtak. Hjemmetjeneste avdeling Haerstua har base i bygget på Harestua. Fysioterapi- og ergoterapitjeneste har også tilhold i senteret. Det er ca. 150 ansatte ved LHOS.

Vi har telefontid fra 11-14 på formiddag og fra 16-19 på ettermiddag  og vi har besøkstid fra 11-14 på formiddag og fra 16-19 på ettermiddag. Se egne besøksrutiner.