Grua Torg

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Grua Torg

20.03.19 - 28.03.19

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til gjennomføring av reguleringsplan for Grua Torg.

Avtalen forhandles mellom Grua Invest AS og Lunner kommune.

I tilknytning til reguleringsplan av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtale.

Det vil nå bli gjennomført forhandlinger knyttet til gjennomføring av detaljreguleringsplan for Grua Torg.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforhandlede avtaler vil bli kunngjort i 30 dager på kommunens hjemmeside. De som ønsker kan i denne perioden sende sine bemerkninger til kommunen.  Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak her vil avtalen bli signert av begge parter og er deretter gyldig. Gyldig avtale blir kunngjort.