Kulturminneplan Lunner

Kulturminneplan for Lunner kommune

Kulturminner er spor etter levd liv - de er ekte og autentiske og kan ikke erstattes om de først er tapt. Kulturminner er verdifulle fordi de gir oss kunnskap, fordi de gir oss opplevelser,og fordi de er en bruksressurs. Målet med denne planen er å skape et bevist forhold l hva som er viktigst å ta vare på, og å innlede et langsiktig arbeid med kulturminnevern i kommunen. Kulturminneplanen ble vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2020. 


Kulturminneplan for Lunner kommune (mindre versjon)

Saksbehandling i kommunestyret

SEFRAK registrerte bygninger i Lunner kommune

Kulturminnene og kulturmiljøene som er med i planen er også lagt inn i kartet, gjennom InnlandsGIS. For å se kartlaget kan man for eksempel gå inn på kommunekart.com, og velge kartlag for kulturminner.