Revisjon av kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel

I tabellen under finder du oversikt over arealinnspill som skal konsekvensutredes. Lunner kommune inviterer til å komme med tilbakemeldinger på disse innspillene. Tilbakemelding kan gis ved å fylle ut dette skjemaet, eller sendes med e-post til Lunner kommune. I løpet av høsten skal innspillene konsekvensutredes. Det innebærer at innspillene vil bli vurdert i sammenheng med en rekke utredningstemaer. Du kan lese mer om disse i planprogrammet.


Sted Forslags ID Navn Formål
Grindvoll 21R Haugenvegen Bolig
Grindvoll 21Sb Haugenvegen Bolig og næring
Grindvoll 21Va Ballangrud Bolig
Grindvoll 21W Nedre Ulven Bolig
Grua 21Ab Grua tettstedskjerne Sentrum
Grua 21Ha Grua sør (31) Bolig
Grua 21Ub Malmgruben  Bolig
Grua 21Øb Øvre Godli Bolig
Grua 21Øc Grua torg 2 Bolig
Harestua 21A Myrvoll Bolig
Harestua 21Ac Tursti Bøhrentangen Monserudvika Tursti
Harestua 21Ka Fjellhammervegen Bolig
Harestua 21Q Hasskaubakken Bolig
Harestua 21X Grønnbråten (kpl) Fritid
Harestua 21Æb Haneknemoen vest Bolig
Harestua 21Æc Harestua næringspark vest Næring
Harestua 21Åa Harestua barnehage Bolig
Harestua 21Åc Kirke på Harestua Offentlig T
Stryken 21Åf Tømmerterminal Næring
Stryken 21Y Hadeland pukkverk Råstoff-utvinning
Hele kommunen   VA - teknisk infrastruktur VA
Mylla 21B Kalrast/Beltern (68B) Fritid
Mylla 21G Brattvoll Fritid/VA
Mylla 21Na Vollen Fritid
Mylla 21Nb Kjørvensætra (kpl) Fritid
Mylla 21Pc Bislingen LNFR Spredt næring
Oppdalen 21Cb Haakenstadlinna Bolig
Oppdalen 21Cc Brovollvegen Bolig
Oppdalen 21Ce Søndre Ålsveg (kpl + utvidelse) Bolig
Oppdalen 21Cf Nordre Fegate Bolig
Oppdalen 21La Oppdalslinna Bolig
Oppdalen 21Lb Oppdalslinna2 (156) Bolig
Oppdalen 21Za Maurtvedtgutua Bolig
Oppdalen 21Zb Maurtvedtgutua 2 (kpl+) Bolig
Oppdalen 21Åd Råstadbakka (47/52) Bolig
Oppdalen 21Åe Maurtvedtgutua (54/2) Bolig
Roa/Lunner 21D Volla Næring
Roa/Lunner 21Øg Ruudsmarka Næringspark Næring
Roa/Lunner 21Øh Sandberg Næring
Roa/Lunner 21Åb 60/3 - Betongstasjon (alt 61/1 og 60/1) Næring
Øståsen 21Ja Leirsjøen Slamdeponi