Logo Konfliktrådet

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er

  • nabotvister
  • familietvister
  • økonomiske tvister
  • konflikter som følge av straffbar handling m.m.

Målgruppe

Alle

 

Kriterier

Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Samarbeidspartnere

12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med:

  • Politi
  • Friomsorgen
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern

 

Lover og retningslinjer

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

Forskrift om konfliktrådsbehandling

 

Om søknadsprosessen

Veiledning

Dersom du ønsker en samtale med konfiktrådet, kan du ta direkte kontakt på telefon, pr. brev, e-post eller ved personlig oppmøte.pr telefon, epost eller personlig oppmøte. Innmelding av saker kan også gjøres digitalt via våre nettsider, www.konfliktraadet.no.


Alle nye saker vedrørende konflikter i konfliktrådet skal henvises til Konfliktrådet i Innlandet:

E- post: post.innlandet@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 372, 2402 Elverum

Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik

Besøksadresse Elverum:  Storgata 1, 2408 Elverum  

Telefon: 62 00 08 31

www.konfliktraadet.no

 

Konfliktrådsleder

Siri Stormoen, tlf. 951 04 555

 

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

 

Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

 

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.