Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2024

Vedtatt av kommunestyret 20.6.2013 sak 47/13


Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige planlegging. Dette gjelder samfunnsdelen hvor kommunen vektlegger viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjør målsettinger og strategiske valg kommunen tar knyttet til disse målsettingene. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.                 

I tråd med vedtatt planprogram er fokus satt på følgende tema:

  • Befolkningsutvikling
  • Tettstedsutvikling
  • Klima og energi
  • Folkehelse
  • Næringsutvikling inkl. landbruk

Les planen her.