Kommuneplanens arealdel 2013-2024

Kommuneplanutsnitt Harestua
Kommuneplanutsnitt Harestua

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2013. Arealdelen dekker hele kommunen og viser sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel sier hvordan vi skal bruke arealene i Lunner. Den inneholder bestemmelser for hvilke nye tiltak vi kan sette i gang med og hvilke hensyn vi skal ta når vi skal disponere arealene.

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og flere temakart med hensynssoner. Alle disse kartene er juridisk bindende. I tillegg består arealdelen av en planbeskrivelse med konsekvensutredning og juridisk bindende planbestemmelser.

Klagebehandling

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-15, 3. ledd.

Dispensasjoner

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i plan- og bygningsloven § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter pbl kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon. Det kan settes vilkår for dispensasjon.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjon søknad