Klimasatsingen i Lunner kommune

Lunner kommune har en egen klima- og energiplan for perioden 2018 - 2022. I årene som kommer skal klima- og energiplanen avløses av klimabudsjettet. Klima er også en viktig del av kommunens samfunnsplanlegging. 


Lunner kommunes klima og miljømål

Lunner kommune skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til å nå nasjonale klimamål.  

Delmål - Lunner kommune skal:  

 1. Redusere klimagassutslipp fra egen drift. 
   
 2. Tilrettelegge for klimavennlig transport og arealbruk. 
   
 3. Ha kretsløpsbasert avfallshåndtering og oppnå 60 % materialgjenvinning innen 2024. 
   
 4. Øke fornybarandelen i energibruk – med særlig fokus på oppvarming av bygg og boliger. 
   
 5. Drive kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet og samarbeide med lokale initiativ og aktører. 
   
 6. Veilede og stimulere landbruksnæringa til å redusere klimagassutslipp, øke karbonlagring og drive bærekraftig verdiskaping. 
   
 7. Veilede og motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig verdiskaping. 
   
 8. Styrke kompetanse og ressurser til klima- og energiarbeidet. 
   

Klima i samfunnsplan: Grønne Lunner - på lag med naturen 

Kapittelet i kommuneplanens samfunnsdel om grønne Lunner viser hvordan vi vil jobbe med natur og miljø. Vi har helt konkret et mål om at: 

Lunner kommune har redusert klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål.“  

Nasjonale mål er å redusere utslipp med 50 – 55 prosent fram til 2030, sammenlignet med 1993 nivå. Det finnes ikke utslippstall på kommunenivå fra 1993. I en vurdering av nasjonale utslipp fra 1993 er det timelig å anta at Lunner kommune i dag ligger omtrent på samme nivå i 2019 som i 1993.  

Som deltaker i Race to Zero kampanjen, har Lunner kommune bekreftet at vi vil bidra til å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen og bli et nullutslippssamfunn innen 2040 eller senest i 2050.  

 
Klimabudsjett 

Klimabudsjettet er et nytt styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å nå målsetningene om utslippskutt. I klimabudsjettet kan du lese om hvilke tiltak er planlagt, og også få innsikt i data rundt klimautslipp i Lunner kommune.  

Link til klimabudsjett 2022 - 2025 


En felles innsats 

Klima er en stor sak som vi må jobbe sammen om. Lunner kommune er med på flere større, regionale, nasjonale og internasjonale løft for klima: 

KlimaViken 

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen for å finne gode løsninger på disse utfordringene. I Klima Viken-nettverket skal vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggerne i Viken. 

Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima  

Ordførererklæringen slår fast at verdens klima- og miljøtilstand er forverret siden signeringen av den første erklæringen i 2019, og at endringene er synlige også i vår region. Hvis Osloregionens ambisjon fortsatt er å være «Europas ledende hovedstadsregion innenfor klima og miljø» er det behov for å fornye og forsterke ambisjonene. Kommunestyret i Lunner vedtok tilslutning til ordførererklæringen i mai 2022.  

Race to Zero 

Race to Zero er en global kampanje for å samle lederskap og støtte fra bedrifter, byer/kommuner, regioner og investorer for en utvikling mot et nullutslippssamfunn som forhindrer fremtidige trusler, skaper arbeidsplasser og åpner for inklusiv bærekraftig vekst. Lunner tilsluttet Race to Zero høsten 2021.