Klart språk i Lunner kommune

Klart språk i Lunner kommune

«Dette var det mest nyttige kurset jeg har vært på! At vi ikke har satt fokus på dette før. Det gjelder faktisk meg og mitt arbeid.» 

Dette var noen av reaksjonene vi fikk da vi gjennomførte opplæring i klart språk i Lunner kommune. Å sette mottakeren i sentrum, og å skrive slik at folk forstår, det er i bunn og grunn en selvfølge! Likevel trengte vi en opplæring i dette.


Planen for arbeidet med klart språk

Kommunestyret i Lunner vedtok i desember 2015 at Lunner skulle gjennomføre et klart språk-prosjekt.  I mai vedtok kommunestyret en plan for prosjektet.  Vi satte ned ei tverrfaglig prosjektgruppe.  Prosjektgruppa fikk ansvar for å lage en språkprofil for kommunen, å gjennomføre opplæring i klart språk, og å følge opp at Lunner kommune tok i bruk klart språk i dokumentene sine og på hjemmesida si. Du kan lese prosjektplanen her.
 

Språkprofil for Lunner kommune

Da vi skulle lage en språkprofil for Lunner kommune tok vi utgangspunkt i språkprofilen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Den omarbeidet vi til å bli «vår egen», og bildene er erstattet med bilder fra egen organisasjon.

De ti retningslinjene som vi foreslo i språkprofilen er disse:

 1. Skriv det viktigste først.
 2. Lag informative overskrifter.
 3. Bruk mellomtitler for å få fram viktig informasjon.
 4. Henvend deg direkte og være imøtekommende.
 5. Bruk et aktivt språk.
 6. Skriv konkret og bruk flere verb.
 7. Bruk et språk leserne forstår, og forklar fagbegreper.
 8. Unngå byråkratisk og stivt språk.
 9. Les hverandres tekster og gi tilbakemeldinger.
 10. Skriv korrekt og bruk gode hjelpemidler.

Språkprofilen inneholder retningslinjer og skriveregler som skal være lett tilgjengelig for alle.

Du kan lese hele «Språkprofil for Lunner kommune» her.

I tillegg er det mye nyttig hjelp å finne her. Dette er en tekstbase som inneholder mange gode eksempler på kommunale tekster.

I arbeidsgiverdokument til Lunner har vi fire grunnleggende verdier:

 • åpenhet
 • støtte
 • dialog
 • lojalitet

Å bruke et klart språk har sammenheng med verdiene våre.


Opplæring i klart språk

Lunner kommune inngikk en avtale med NTB Arkitekst om å holde kurs i klart språk.  I løpet av fire kursdager deltok 139 medarbeidere på heldagskurs i klart språk. Som avslutning på kurset fikk alle virksomhetslederne i oppgave å levere en tiltaksplan for arbeidet med klart språk i egen virksomhet.

 

Videreføring av prosjektet

Prosjektet klart språk i Lunner blir formelt avsluttet i juni. Vi har utarbeidet en språkprofil for kommunens ansatte.  Mange ansatte har vært på kurs. I tillegg har ulike tjenester arbeidet med maler, skjemaer og brev til kommunens innbyggere. Vi har satt oss som mål at klart språk skal prege alle nye dokumenter og saksframlegg.

Hjemmesiden til kommunen inneholder mye tekst. Ansvaret for innholdet ligger hos mange personer. Det er kun avsatt en liten ressurs sentralt til oppfølging. Det gjør at det er krevende å til enhver tid ha en oppdatert hjemmeside. I tillegg er det en stor jobb å gjennomarbeide hele hjemmesiden med tanke på klart språk og universell utforming. Det arbeidet må få økt fokus framover. Vi ser for oss en utvikling hvor selvbetjeningsløsninger på nett får økt omfang.  Da blir det enda viktigere at det som står på hjemmesida er lett å forstå og bruke.

I prosjektplanen bestemte vi at vi skal brukerteste dokumenter og saksframlegg. Dette arbeidet har vi ikke klart å gjennomføre i prosjektperioden. Brukertesting er viktig, og bør derfor gjennomføres i det videre arbeidet med klart språk.

Prosjektet «Klart språk i Lunner kommune» avsluttes snart. Å jobbe med klart språk derimot, er en jobb som aldri tar slutt. Arbeidet med klart språk må derfor inn i ordinær drift, og forankres i kommunens ledelse. Prosjektgruppa anbefaler at det pekes ut noen ressurspersoner som får i oppgave å føre arbeidet videre. Det bør være medarbeidere som har kompetanse og interesse for klart språk. Å bruke et klart språk er noe som angår oss alle!