Nyhetsoversikt

Her finner du status for vaksinering, og informasjon om koronavaksinering

Koronavaksinering i Lunner kommune

Fra uke 11 vil Covid-19 vaksineringen være på Ditt Apotek Roa, Hadelandsvegen 2128, 2740 Roa. Har du spørsmål, ta kontakt med Apoteket på Roa på tlf. 61 32 22 00 eller e-post: roa@dittapotek.no

Bestill time til vaksinering her


Dose 1

Disse gruppene kan få dose 1 av koronavaksinen:

Klikk her for å bestille time til vaksinering 

 • Barn og unge i alderen 5 – 15 år - disse må ha samtykke fra begge foreldrene.  
 • Ungdom 16 og 17 år 
 • Voksne over 18 år

   

Dose 2

Disse gruppene kan få dose 2 av koronavaksinen:

Klikk her for å bestille time til vaksinering 

 • Barn og unge i alderen 5 -17 år, hvor det har gått minst 8 uker siden man fikk første dose
 • Voksne over 18 år, hvor det har gått minst 3 uker siden man fikk første dose

Dose 3

Alle som er 18 år og eldre kan nå bestille oppfriskningsdose (dose 3) av koronavaksinen. Det må minimum ha gått 4,5 månder siden man fikk dose 2, dette tidsintervallet er man selv ansvarlig for å overholde. Dersom man har hatt covid-19 i løpet av de siste tre måneder, skal man ikke ha oppfriskningsdose. 

Klikk her for å bestille time til vaksinering 

Dose 4

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tilbys nå en fjerde vaksinedose av koronavaksinen. Årsaken er at denne gruppen generelt har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Personer med alvorlig svekket immunforsvar er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjonsserie.

Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar? 
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie og som nå i tillegg anbefales en oppfriskningsdose: 

Gruppe 1 
• Organtransplanterte 
• Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
• Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
• Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
• Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Gruppe 2 
• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene 
• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar 
• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

Hvordan skal pasienter dokumentere at de er aktuelle for sin 4.dose? 
Personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt en ekstra tredje dose i sin grunnvaksinasjonsserie bør oppfordres til å kontakte sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta oppfriskningsdose. 
Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Vaksine til barn og unge

Hvem Hvordan
Ungdom født 2003, 2004 og 2005

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8–12 ukers mellomrom mellom dosene

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.
Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8 -12 ukers mellomrom mellom dosene

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.
Barn og ungdom født 2006 - 2009

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.
Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

I Lunner kan vi ikke tilby vaksinering av barn i alderen 5-11 år før uke 4.
Barn under 5 år Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

 

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover det som allerede er anbefalt til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.


Valg av vaksine og intervall
Det foreligger svært lite kunnskap om vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar utover de 4 dosene som allerede er anbefalt, og det vil være opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte. For grunnvaksinasjon anbefales intervall på 3 eller 4 uker mellom dosene avhengig av preparat. For å oppnå effekt av en oppfriskningsdose anbefales det er intervall på minimum 3 måneder.

Behov for ytterligere doser til eldre

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.


Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) kom nylig med en uttalelse som er i tråd med Folkehelseinstituttets vurderinger. EMA og ECDC sier samtidig at en ny oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år. De presiserer at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

 

Hvor kan jeg ta vaksinen?

Du kan ta vaksinen på Ditt Apotek Roa, Hadelandsvegen 2128, 2740 Roa

Noen grupper vil motta vaksine andre steder (feks eldre som bor på sykehjem eller elever på skolen) - disse gruppene vil da få informasjon om hvor de kan få vaksinen. 

Hvilken vaksine bruker man i Lunner?

I Lunner har vi foreløpig i hovedsak brukt vaksinene fra Pfizer Biontech og Spikevax Moderna til innbyggere. Vaksinene trenger to doser for full effekt. Dosene skal settes med minst fire ukers mellomrom.  

 

 

Informasjon om kryssvaksinering

I Lunner har vi fått mange vaksinedoser fra Moderna. Noe som betyr at mange som fikk Pfizer som dose 1, vil få Moderna som dose 2. Her har samlet sammen noen vanlige spørsmål om kryssvaksinering.

Går det an å kombinere vaksiner fra Moderna og Pfizer?

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Moderna- og Pfizer-vaksinene er bygget på den samme teknologien, og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Immunforsvaret vårt vil dermed reagere på den samme måten, uavhengig av hvilken av mRNA-vaksinene vi får.

Kan jeg få mer bivirkninger av å få to ulike vaksiner?

Mulige bivirkninger er de samme for begge vaksinene; hodepine, tretthet og feber. Dette er et tegn på at vaksinen fungerer slik den skal. Noen personer får ingen bivirkninger og andre får mer bivirkninger.

Beskytter vaksinen mot varianter av Covid-19 som for eksempel delta?

Noen studier viser at det kan være en fordel å kombinere vaksiner, og som viser at Moderne kan være mer effektiv mot smitte av deltavarianten.

- Jeg skal til Storbritannia på jobbreise, kan jeg blande vaksiner?

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente koronavaksiner. Dermed oppheves reglene til Storbritannia for dem som er vaksinert med to ulike vaksinetyper.

 

Les mer om kryssvaksinering på FHI sine nettsider - https://www.fhi.no/nyheter/2021/det-gar-bra-a-kombinere-mrna-vaksiner/

Vil du vite mer om koronavaksinen?

Her har vi samlet sammen vanlige spørsmål om koronavaksinering.

Vanlige spørsmål om koronavaksinering

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.
 

Hvor kan jeg finne koronasertifikat?

Koronasertifikatet ditt finner du på HelseNorge.no – her er steg for steg til hvordan du finner passet ditt:

 1. Gå til denne linken - https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
 2. Trykk på «logg inn for å se ditt koronasertifikat»
 3. Logg inn med elektronisk ID
 4. Trykk «Vis kontrollside»

Her kan du lese mer om koronasertifikat - https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
 

Jeg har ikke Bank ID – hvordan kan jeg få mitt koronasertifikat?

For ikke-digitale brukere så kan man få koronasertifikat tilsendt i posten ved å ringe informasjonstelefonen for korona:

Ring 815 55 015 og ha fødselsnummer eller d-nummer klart. Telefonen er åpen mandag til fredag 08.00 – 15.30.

Her kan du lese mer - https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klar-pa-torsdag/
 

Hva gir et gyldig koronasertifikat?

Negativ test, gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder og vaksiner kan gi et gyldig koronasertifikat.

Her kan du lese mer om dette - Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet - FHI


Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen får kroppen til å lage antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Ved å ta vaksinen beskytter du de rundt deg, og de som ikke kan ta vaksinen, mot å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.
 

Vaksine er frivillig

Det er frivillig om du vil la deg vaksinere. Vi oppfordrer likevel alle som kan vaksinere seg til å gjøre det, fordi det beskytter sårbare personer som av ulike grunner ikke kan det. Selv om du personlig ikke frykter sykdommen eller er i en sårbar gruppe, kan du spre smitten til noen som er det dersom du blir smittet og ikke er vaksinert. Derfor er din vaksinasjon viktig for at vi skal oppnå det vi kaller flokkimmunitet.


Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

 

Information about the vaccine in english

Enrol in the Covid-19 vaccination programme

The following information is of great importance to both you and your family. Please read the information below thoroughly. If you need help understanding the guidelines below, kindly seek assistance from your trusted ones, or call Lunner municipality’s corona telephone at 911 10 580 (klikk på nr. 3) . Operating hours are daily between 12:00 – 15:00 Monday - Friday. Students at the Voksenopplæring (Adult education senter) and refugees in the introduction program can also contact our offices directly for help. 

Corona vaccine / COVID-19

The Municipality of Lunner will provide the corona vaccine for people living in Lunner. The vaccine is free. It is not possible to pay to receive the vaccine earlier. Some actors may try to sell counterfeit vaccines. All use of approved coronavirus vaccines in Norway will be organised by municipalities and health trusts. 
All residents are strongly advised to register themselves and their family members for the vaccine. The vaccine reduces the chances of you falling ill, and protects both you, your family and your social environment. 

Information about the vaccine in other languages is available here. 

How to get vaccinated

Everyone above 18 years who want to enrol themselves in the vaccination programme can do so by registering online here

Use your Bank-ID to register. If you do not have a Bank-ID, you kan ask someone you trust to register you, call the corona telephone for assistance or call the Voksenopplæringa/Flyktningtjeneste for assistance. 
After registering, you can choose your preferred language to proceed with. Do so by using the Globe icon on the right at the top corner on the first website page. When you register, you will be asked a number of questions about your work, health condition and medications. 
A while after you have registered, you will get an opportunity to book a vaccination appointment date and time.

NOTE! If you are on medications or in a poor health condition, it may be advisable not to take the corona vaccine. Questions regarding your health condition, medication or certain medical effects to your immune system should be addressed directly to your doctor.  

NOTE! Remember to have an identification card or passport with you. 
Klikk here to register for vaccination

Prioritizing of vaccination 

At this time, we know that we will receive shipments of vaccine weekly, but we only are told 1 week ahead of time how many we will receive. It is therefore difficult to say how long it will take to vaccinate all residents, and how long it will take to vaccinate the different prioritized groups.  As of March 8, 2021 we are vaccinating residents 75 – 85 years old and health care workers.

Current order of priority as recommended by the Norwegian institute of public health:  

 • Residents in nursing homes (Status i Lunner: vaccinated)
 • Age 85 years (Status in Lunner: vaccinated) and above and selected groups of healthcare personnel (Status in Lunner: underway)
 • Age 75-84 years (Status in Lunner: underway)
 • Age 65-74 years 
 • AND people between 18 and 64 years with these diseases/ conditions at high risk of a severe disease course  
 • Age 55-64 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 45-54 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 18-44 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 55-64 years 
 • Age 45-54 years  

However, the situation may change, and the Norwegian Institute of Public Health recommends that prioritisation is assessed on an ongoing basis. 

Can I be vaccinated if I am not a permanent resident or citizen? 

Yes. People who belong to prioritized groups and are resident or staying temporarily in Norway can have the vaccine as part of the immunisation programme.  

About vaccination in Lunner 

You must have an appointment to be vaccinated. We do not have drop-in vaccination.  Vaccination is given at Lunner helse- og omsorgssenter, our residential nursing home in Harestua.   

When you come to the nursing home, you will be asked some questions about your health before the vaccine is given. You cannot be vaccinated if you are sick on the day of your appointment. If you are sick, you should stay at home.

You will be given the vaccine by a registered nurse, and the vaccine will be reported inn our electronic patient journal system. After you are vaccinated, you must wait 20 minutes to see that you do not have any adverse reactions. This is normal procedure for all vaccination.  

You will receive a new appointment for the next dose of vaccine. The vaccine is not fully effective until 1-2 weeks after the second dose.  

You should disinfect your hands on the way in and on the way out. Please use a mask.  

It is very important that you meet up if you have received an appointment. We are currently administering mRNA vaccines which must be used within 1 hour of defrosting. Unused vaccines will be thrown away. If you are sick or cannot make it, please call the town at 61 32 40 00 as early as possible.  

Booking of appointments 

Residents who have registered for vaccination will first be prioritized based on age and health condition. When we are ready to vaccinate your priority group, you will recieve a message on your telephone with information about booking av an appointment.

If you haven’t registered, do so here: Klikk here to register for vaccination

For more information about the vaccines 

The Norwegian Institute of Public Health has good resources on the vaccine in English: 
Prioritization

Quick guide

Development and approval 

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.


Mer informasjon om koronavaksine:

Mer informasjon om koronavaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Hvordan godkjennes koronavaksiner?