Bevillinger

Skal du starte opp med et serveringssted eller en dagligvareforretning må du ha bevilling.

Lovene finner du i kolonnen til høyre under statlig informasjon.

Søk her eller i kolonnen til høyre

For butikker som skal selge alkohol

Salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til rundt tre måneder (inklusiv politisk behandling).

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

For dere som skal søke salgsbevilling eller skjenkebevilling (Ikke enkeltanledning)

Kunnskapsprøven og Etablererprøven

For å søke om salgsbevilling eller alminnelig skjenkebevilling, må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven. For å søke om etablering av serveringsvirksomhet, må daglig leder ha bestått etablererprøven. Det er ingen krav til bestått prøve ved søknad om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkeltanledning.

Prøvene er nettbaserte, og kan avlegges på Lunner rådhus i tidspunktet mellom kl. 09.00 og 14.00 mandag - fredag. Gebyr for prøvene er kr 400,- for hver av prøvene. Gebyret betales i servicetorget på rådhuset. Kvittering for betalt gebyr og legitimasjon må vises før prøven.

 

For restauranter, hoteller, puber og barer som skal servere mat og/eller alkohol

Serveringsbevilling

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Søknader om serveringsbevilling behandles i henhold til serveringsloven.

 

For steder som har serveringsbevilling fra før, og ønsker å servere alkohol i tillegg

Alminnelig skjenkebevilling

Alle søknader om skjenkebevilling behandles i henhold til Alkoholloven og Lunner kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 - 2020.

 

Skal du arrangere en enkeltanledning eller lukket selskap med salg av alkohol?

Ambulerende skjenkebevilling og bevilling for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen gjelder enten:

  • skjenking for en enkelt, bestemt anledning
  • ambulerende bevilling, som gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet.  Arrangement som strekker seg over perioder på fra tre til seks dager, kan etter omstendighetene betraktes som en enkelt anledning.

Sluttet selskap
Med ”sluttet selskap” menes at det er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv.  Det er ikke tilstrekkelig at deltakerne skriver seg på en liste eller kjøper billett. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, etter at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som ”sluttet selskap”.  Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

Bevillingsplikt
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.  Alkoholservering i et offentlig areal vil normalt også kreve bevilling, selv om serveringen foregår uten betaling. 

Ikke-bevillingspliktig alkoholservering
Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et eiet eller leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som bryllup ved fødselsdag eller lignende.  Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleie eller utlånet av lokalet. Les mer om unntak i alkoholloven § 8-9 tredje og fjerde ledd.

Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr 350,- pr. gang.

Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning utgjør kr 1 300,-.

 

Saksbehandlingstid

Serveringsbevilling
60 dager fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon. 

Salgs- eller skjenkebevilling
4 måneder. En fullstendig søknad vil kunne bidra til kortere saksbehandlingstid.

Ambulerende skjenkebevilling
2 uker

Skjenkebevilling for en enkelt anledning
3 uker

En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om alminnelig bevilling sendes på høring til politiet, sosialetaten, og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknader om bevilling til en enkelt anledning sendes på høring til politiet og sosialetaten.

 
Kriterier/vilkår

Styrer

Det skal utpekes en styrer som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.  Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.  Ved store arrangement kreves det også at det utpekes en stedfortreder for styrer. Styrer og eventuelt stedfortreder må være over 20 år.

Krav om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende bevilling. 


Vandelskrav

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.  I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.


Samarbeidspartnere

  • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.
  • Sosialtjenesten, som skal avgi uttalelse i saken.
  • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om større arrangement.
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som får melding om vedtak om skjenkebevilling.


Gebyrer

Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr 350,- pr. gang.

Skjenkegebyr til en enkelt bestemt anledning koster kr 1 300,-.

§ 6-1.Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:

- 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

- 0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

Skjenking:

- 0,45 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

- 1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

- 3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 570,- for salg og kr 4 900,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 350,- pr. gang.

Gebyret skal i følge alkoholloven med forskrift dekke kommunens kostnader ved søknadsbehandling og kontroll. Med bakgrunn i dette kreves det derfor at gebyret betales når søknad om slik bevilling er levert. Ved avslag på søknaden blir gebyret returnert.