Graving i kommunale veger og eiendommer

Graving i kommunale veier medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende,næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet.

Hensikten med instruksen er å sikre at kommunale gater og veier ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær veien. Etter gravearbeider viser det seg dessverre at det ofte oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Slike følgeskader får konsekvenser i form av økte drifts- og vedlikeholdskostnader i mange år etterpå.

Retningslinene og skjema er laga på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57 Vegloven §32 og §57 gjeld over, under eller langs offentlig vei. Loven gjeld og området innafor 3 meter frå vegkant
 
Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Lunner Kommune å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving. Både i kommunale veier, fortau, gang/ sykkelveier, plasser, parker og eiendommer.
Økt fokus på sikkerhet og HMS vil nå også bli gjeldende.
Det blir innført krav om kostnadsrefusjon på kr 2800,- eks mva for hver gravetillatelse som blir behandlet.Kostnadsrefusjoner skal være innbetalt før gravetillatelse utleveres utførende entreprenør. Søknader behandles normalt i løpet av 5 virkedager. Det tas forbehold om lengre behandlingstid om nødvendig ved større prosjekter.
Generelt gis det ikke tillates for graving i kommunale asfalterte veier, gangveier, sykkelveier og fortau. Kryssing skal foretas ved boring. Det kan søkes om dispensasjon. Hvis det blir gitt tillatelse gjelder da retningslinjene for utførelse av graving i asfalterte kommunale veier.
 
Dersom det blir startet opp graving før eller uten en godkjent gravemelding kan Lunner Kommune stoppe arbeidet.

Skjemaer og retningslinjer:

  1. Graveinstruks og skjemaer samlet
  2. Søknad om gravetillatelse_ skjema
  3. Skilt og varslingsplan_ skjema
  4. Egenkontroll og ferdigmelding_ skjema
  5. Loggbok_kontroll skjema
  6. Søknad om ansvarsrett skjema
  7. Retningslinjer utførelse av gravearbeider
  8. Nytt skjema for tilknyttning for kommunalt ledningsnett(vann og avløp)

Prosess/sjekkliste for utførelse og kontroll:

graveprosess