Bilde av gjedde

Høringsfrist 27.august

Høring - bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt

Lunner og Jevnaker kommuner søker om å bruke rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt. Søknaden er nå lagt ut til høring.

Les mer..
Kirkejordet Grua

Høringsfrist 12. juni 2019

Grua torg - reguleringsplan på offentlig høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet  i sitt møte 25.april 2019 å legge forslag til detaljregulering for Grua Torg ut til offentlig ettersyn.

Les mer..
Gruakollen

Høringsfrist 6. februar 2019

Detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) - offentlig ettersyn

Lunner kommunestyre bestemte i møtet 13. desember 2018 å legge forslag til detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Grua sør for Myllavegen som varsles opphevet i sin helhet.

Les mer..
Barn i ring holder hender

Høringsfrist 21. september

Høring - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner

Kultur- og oppvekstkomiteen i Lunner vedtok i sitt møte 23.05.18 forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner. Det ble samtidig vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn og høring før det fremmes for endelig vedtak i kommunestyret i Lunner høsten 2018. Høringsfristen settes til fredag 21. september.  

Les mer..
Fortau og busslomme ved Flekkbyen

Høringsfrist 1.september

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 - høring

Lunner kommunestyre vedtok i møte 07.juni 2018, sak 49/18 å legge ut forslag til Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 1.september 2018.

Les mer..
Bilde av skog i vinterdarkt

Høringsfrist 13. august

Verneplan for skog - høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut  på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland. I Lunner gjelder dette skogsområder ved Larshus i Nordre Oppdalen og Galtedalstjerna på Grindvoll.

Les mer..
Planer

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Oppstart og høring av forslag til planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Samtidig legges forslag til planprogram for revisjonen ut på høring.

Les mer..
Oppstart Gruakollen

Gruakollen (moelvenfeltet)

Varsling om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende reguleringsplan) for Gruakollen (moelvenfeltet) i Lunner kommune. Planarbeidet utføres av Multiconsult på vegne av Lunner kommune.

Les mer..