økonomi og handlingsplan bilde 2022

Høring: Formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan, gebyrer og betalingssatser

Torsdag, 18. november, la Kommunedirektøren frem sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomi- og handlingsplan for 2022 - 2025 i kommunestyret. Forslaget er nå behandlet av formannskapet, og  innstilling til økonomi- og handlingsplan for 2022 - 2025 legges ut til alminnelig ettersyn. Samtidig legges også formannskapets innstilling til gebyrregulativer for 2022 ut. 

Her kan du se Formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan for 2022 - 2025

Her kan du se Formannskapets innstilling til gebyrregulativer for 2022

Les mer..
Plankart grua nord 2

Oppstart av planendring for reguleringsplan Grua nord

Reguleringsplan på Grua nord skal planendres for å blant annet tilrettelegge for carport i østre del av planområdet. Planområdet ligger nord for Grua stasjon langs Hadelandsvegen.

Les mer..
Revisjon av kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel

I tabellen under finder du oversikt over arealinnspill som skal konsekvensutredes. Du kan lese mer om disse i planprogrammet. Konsekvensutredningene nærmer seg nå slutten, og skal snart fremmes for politisk behandling. Det blir ny anledning til å komme med innspill når konsekvensutredningen kommer ut på høring. 

Les mer..
Strømmast

Høringsfrist 9.april

Høring av søknad om tiltak langs kraftlinje Fåberg-Ulven

Statnett planlegger terrenginngrep i forbindelse med temperaturoppgradering på kraftledningen mellom Fåberg og Ulven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssøknaden fra Statnett for dette tiltaket og legger den nå ut på høring før de fatter vedtak. Tiltaket berører tre lokaliteter i Lunner kommune.

Les mer..
Økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Frist for innspill 14. desember 2020

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 for Lunner kommune. Første året i planen er budsjett for 2021.

Les mer..
Viubråtan

Høring: Utvidet planområde og oppdatert planprogram for detaljregulering for Viubråtan

Formålet med planarbeidet er å regulere Viubråtan til boligbebyggelse med kombinasjon av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Planarbeidet vil også utrede muligheten for etablering av leilighetsbygg i deler av området. Høringen angår endret adkomst til adkomst via Elvefaret/Klemmavegen.

Les mer..
Norstrandkollen

Utbyggingsavtaler Nordstrandkollen Skidestinasjon

Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtalene som er inngått for å gjennomføre reguleringsplanen for Nordstrandkollen Skidestinasjon.

Les mer..