Renovasjon

Frist for uttalelse til forskriftsforslaget er 10. august

Renovasjonsforskrift på høring

Strømmast

Høringsfrist 9.april

Høring av søknad om tiltak langs kraftlinje Fåberg-Ulven

Statnett planlegger terrenginngrep i forbindelse med temperaturoppgradering på kraftledningen mellom Fåberg og Ulven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssøknaden fra Statnett for dette tiltaket og legger den nå ut på høring før de fatter vedtak. Tiltaket berører tre lokaliteter i Lunner kommune.

Les mer..
Økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Frist for innspill 14. desember 2020

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 for Lunner kommune. Første året i planen er budsjett for 2021.

Les mer..
Viubråtan

Høring: Utvidet planområde og oppdatert planprogram for detaljregulering for Viubråtan

Formålet med planarbeidet er å regulere Viubråtan til boligbebyggelse med kombinasjon av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Planarbeidet vil også utrede muligheten for etablering av leilighetsbygg i deler av området. Høringen angår endret adkomst til adkomst via Elvefaret/Klemmavegen.

Les mer..