Nyhetsoversikt

Plankart Gruatoppen

Frist for innspill: 20. februar

Høring av utbyggingsavtale for Gruatoppen

Utbyggingsavtaler er i Lunner kommune hjemlet i Plan- og bygningsloven kapittel 17 og kommuneplanen §1.1. Lunner kommune har forhandlet med Dal Leir AS (990675074) om utbyggingsavtale for Gruatoppen (Østhagan). 


Viktige forhandlingspunkter har vært bruk av Valdresmodellen for gjennomføring av utbyggingsavtalen, finansiering av offentlig infrastruktur, makeskifter og rammer for gjennomføring av utbyggingsavtalen.

Sentralt i forhandlingene har vært makeskifte av kommunens areal nord i planområdet mot grøntstrukturen sentralt i området, samt overføring av «barnehagetomt» til kommunen. Kommunen overtar eierskapet av barnehagetomten fritt for heftelser, som framtidige refusjonskrav for VA-infrastruktur, mot at kommunen yter et finansielt bidrag som del av denne utbyggingsavtalen.

"Valdresmodellen" handler i denne sammenheng om ordninger for kompensasjon av merverdiavgift ved utbygging av veger, vann og avløp som skal overføres til kommunen.

Et viktig premiss for forhandlingene har vært tidligere kommunestyrevedtak om å støtte utviklingen av området. Vedtaket har ligget til grunn for utbyggers reguleringsarbeid av området. Partene er enige om å samarbeide om fornying av Nysæterkrysset, og at man ønsker å invitere fylkeskommunen med i et 3 part samarbeid. Det forutsettes i avtalen at det skal innledes nye forhandlinger med utbygger, fylkeskommunen og Lunner kommune om fornying av krysset og finansieringen av dette. 

Du kan lese mer om avtalen her:

Dokument 22/21811 - Utbyggingsavtale Gruatoppen - Høring (lunner.kommune.no)

Høringsfristen er 20. februar. Innspill sendes til Lunner kommune på post@lunner.kommune.no og merkes med saksnummer 21/2474.