Nyhetsoversikt

Lunnerkommune1

Høring av strategiplaner for Lunner kommune

Kommunestyret i Lunner kommune vedtok 17. juni å legge tre strategiplaner ut på høring:


De tre strategiplanene er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, som skisserer mål og strategier for Lunner kommune og Lunner-samfunnet fram mot 2040. Strategiplanene går nærmere inn på viktige samfunnsområder og hvordan Lunner kommune skal løse de oppgavene og utfordringene Lunnersamfunnet står ovenfor i årene som kommer. Strategiplanene var også ute på høring i 2021, men har blitt jobbet videre med siden den gang. Kommunestyret vedtok 16. juni å legge strategiplanene ut på ny høring. 

Strategiplanene følger av kommunens planstrategi, hvor kommunestyret besluttet hvilke planer som skal utarbeides i denne valgperioden. Strategiplanene skal konkretisere kommuneplanens samfunnsdel, beskrive klare formål, utfordringer og inneholder satsingsområder, veivalg og strategier. Det er ingen tiltak i en strategiplanene. Tiltak hører hjemme i økonomiplan/handlingsdelen.

Strategiplanene bygger blant annet på et felles kunnskapsgrunnlag.

Kommunestyret i Lunner kommune inviterer til å komme med innspill og merknader til strategiplanene. Send innspill og merknader til post@lunner.kommune.no innen 30. september.