Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester er Helse- og omsorgstjenester i hjemmet. 

Hjemmetjenester kan gis til deg som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å ivareta egen helse og utføre nødvendige daglige gjøremål etter tidsavgrensede vedtak. Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og omfatter helsetjenester som hjemmesykepleie, ergoterapi og fysioterapi, samt omsorgstjenester som praktisk bistand. Målet er å bidra til at du kan bo hjemme lenger.


Hjemmetjenesten er en planlagt tjeneste. Ved akutte oppståtte behov for helsehjelp må det tas kontakt med legevakt og AMK.

Hverdagsmestring som tankesett og handlemåte ligger til grunn for hjemmetjenesten. Dette er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som tar utgangspunkt i dine ressurser, og vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen, uansett funksjonsnivå. Det betyr at vi ønsker å støtte og veilede deg til å kunne mestre dagliglivets aktiviteter i størst mulig grad. Du som har mulighet til å mestre aktiviteter selv skal få opplæring, trening og tilrettelegging, i stedet for hjelp som passiviserer og fratar deg evnen til egenomsorg. Bruk av velferdsteknologi for å erstatte unødvendige tradisjonelle besøk er en del av hverdagsmestringstanken.

​Hjemmetjenester kan være hjelp til følgende oppgaver:

  • daglig stell og påkledning
  • måltider og veiledning om ernæring
  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi, ta på/av støttestrømper, sette injeksjoner selv osv.)
  • veiledning og vedlikehold av sosiale ferdigheter og dagliglivets aktiviteter
  • omsorg ved livets slutt

Ditt behov for hjelp vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenesten, og tilbudet kan reduseres eller økes ut fra endringer i hjelpebehovet.

Hjemmebaserte tjenester har lokaler i Lunner helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har ca. 70 ansatte og samarbeider tett med kreft- og demenskoordinator og fysio-og ergoterapi tjenestene. Tjenesten er fortiden delt i 2 geografiske grupper, nord og sør. Fra oktober 2020 vil hjemmetjenesten bli delt i 2 avdelinger som får lokasjon nord og sør i bygda: Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter på nord og Lunner helse og omsorgssenter på sør.   

Hvordan kontakter du hjemmetjenesten?

Hjemmetjenesten har telefontid mellom kl 09-11.  Har du en beskjed eller melding til hjemmetjenesten som påvirker behandling og besøk må denne sendes skriftlig til oss på mail eller papir. Hjemmetjenesten er en planlagt tjeneste, så vi trenger beskjed i god tid for å kunne registrere endringer, for eksempel; at en bruker ikke skal motta hjelp fordi familien er på besøk. Vi kan kun behandle beskjeder mandag til fredag innenfor normalarbeidstid. Tjenesten har ikke mulighet til å gjøre tilpasninger eller ta imot beskjeder på kveld eller helg. Du kan ta kontakt med avdelingsleder i hjemmetjenesten; Päivi Kettler, om du ønsker nærmere informasjon angående våre rutiner.

Alle beskjeder gis skriftlig via mail til Kristin Nilsen kristin.nilsen@lunner.kommune.no, fagansvarlig Roa, Kari Anne Rudlang Fredsvold kafr@lunner.kommune.no , avdelingsleder Roa, Linda Rekdal lire@lunner.kommune.no, fagansvarlig Harestua, eller Päivi Kettler, avdelingsleder Harestua pask@lunner.kommune.no.

Du finner også kontaktinformasjon her.