Harestua skole

Vedtak i kommunestyret i juni 2015 ga klarsignal til å arbeide videre med å løse utfordringene den kommende elevveksten ved Harestua skole vil gi. Disse sidene vil gi informasjon om innhold og framdrift i prosjektet. Det skal ende opp med en anbefaling om løsning som skal legges fram for kommunstyret i løpet av våren 2016.

Det ble 19.11.15 avholdt møte med interessentgrupper som kan ha behov for bruk av Harestua skole eller en kommende kultursal. I møtet kom det fram mange innspill som tas med videre i prosessen. Orientering om arbeidet med interessentkartleggingen og referat fra møtet finnnes her.

Prosjekt Harestua skole behandles i kommunestyret torsdag 19. mai 2016. Det legges fram en innstilling med tre mulige alternativer. Siden elevtallsutviklingen for øyeblikket viser en lavere vekst enn tidligere utredet er prosjekgruppas innstilling at en starter med å sikre helt nødvendige arbeidsmiljøforhold for ansatte og elever. Samtidig legges det til rette for en trinnvis videre utbygging som vil være rettet mot å håndtere en elevtallsutvikling i framtiden. Se ellers saksdokumentene til møtet på kommunens hjemmeside.