- Med de siste ansettelsene har vi nå fylt opp alle fastlegestillinger i kommunen. Det er vi svært godt fornøyd med, sier kommuneoverlege Bjarne Oure.

Han har nettopp ansatt én ny fastlege i en vakant stilling ved Harestua Medisinske Senter. Legen starter i august, og fram til da vil det være vikar i denne fastlegestillingen. I tillegg er det ansatt en fastlege i en nyopprettet stilling ved Roa Legefellesskap fra august i år.

Her kan du lese mer om legetjenestene i Lunner.

Tidlig ute med å se på alternative løsninger

I likhet med mange andre kommuner har Lunner i en periode strevd med å få ansatt tilstrekkelig antall fastleger. Det har ført til at mange av hjemlene er blitt fylt opp med vikarer.

- Vikarene er dyktige, men det er ingen tvil om at det er viktig for kontinuitet og pasientoppfølging at vi har fastleger i faste stillinger, sier Oure.

Lunner kommune har derfor i lengre tid jobbet med en ny modell for fastlegeordningen. I juni 2022 vedtok kommunestyret at det kan som åpnes for at fastleger kan ansettes i kommunale stillinger, og høsten 2022 ble det tilsatt tre nye fastleger i slike kommunale stillinger.

Rett før jul gjorde kommunestyret et endelig vedtak som åpner for kommunal drift av legesentrene og for at det kan ansettes kommunale fastleger, som hittil har vist seg å være lettes å rekruttere til. Vedtaket gir også mulighet til senere å ansette fastleger som ønsker å drive etter næringsmodellen dersom det viser seg å være nødvendig.

Sikrer forutsigbarhet og videre rekruttering

Bakgrunnen for vedtaket som ble gjort før jul er å sikre forutsigbarhet og videre rekruttering av fastleger.

- Vi ser at den omleggingen vi har allerede har gjort, har vært positiv for rekrutteringen. Ved at vi går over til kommunal drift av legesentrene, sikrer vi også en forutsigbarhet for de næringsdrivende leger som nærmer seg pensjon. Disse legene har gjennom mange år levert stabil fastlegetjeneste til innbyggerne, og flere av dem ønsker å bidra litt til. Det hjelper kommunen godt i denne overgangsperiode, sier kommuneoverlegen.

Viktig for å få et helhetlig helsetilbud

Oure understreker at de endringene som nå er gjort betyr mer enn å sikre rekruttering av fastleger. Det styrker også den tverrfaglige helsehjelpen til innbyggerne.

- Vedtaket om omstilling av legesentrene fra privat til kommunal drift gir kommunen en unik mulighet til å jobbe målrettet mot en mer samstemt og integrert fastlegetjenesten. Fastlegetjenesten er en meget viktig premissleverandør for kommunens helsetjenester, der det overordnet formålet er å sikre innbyggerne best mulig mestring av egen hverdag, med og uten sykdom, sier Bjarne Oure.