Hadeland lokalmedisinske senter og DPS/BUP på Sagatangen

Lunner kommune, Gran kommune og Sykehuset innlandet har inngått et samarbeid om å etablere et lokalmedisinsk senter. Planen er at senteret skal plasseres i det nye helse- og omsorgsbygget på Sagatangen i Gran.


Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner og spesialisthelsetjenesten samlokaliserer tjenester. Dette kan være helsetjenester du trenger før, i stedet for eller etter sykehusbehandling.

Når kommuner og spesialisthelsetjeneste samlokaliserer tjenester, vil dette samarbeidet sikre lokalbefolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Pasienter vil i mange tilfeller slippe å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling. 

Samarbeidet bidrar også til at det lokale fagmiljøet blir større, noe som kan gjøre det enklere å rekruttere helsepersonell.

Planlagte tjenester ved Hadeland lokalmedisinske senter

Tjenester fra Sykehuset Innlandet (SI)

Sykehuset Innlandet tilbyr flere helsetjenester lokalt på Gran i dag, på ulike steder. Følgende somatiske spesialisthelsetjenester utføres ved Hadeland Spesialistsenter (i andre etasje ved Gran helsesenter, ved Granvang):

 • gynekologi
 • kardiologi
 • øre, nese og hals
 • ortopedi
 • revmatologi
 • ultralyd
 • røntgen

I tillegg tilbyr Sykehuset Innlandet psykiske helsetjenester via DPS og BUP fra sine lokaler på Smietorget kjøpesenter. DPS står for Distrikpsykiatrisk Senter. DPS Gjøvik har enhetene voksenpsykiatrisk poliklinikk og FACT-team på Gran, og BUP er forkortelse for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk; begge er tjenester fra divisjon psykisk helsevern.

Med et nytt lokalmedisinsk senter vil sykehuset få samlet dagens tjenester som tilbys i Gran. Samtidig vil sykehuset se på mulighetene for å tilby enda flere tjenester her. Blant annet er dagbehandling i form av infusjonsbehandling under etablering.

Interkommunale tjenester

Interkommunale tjenester som er planlagt inn i Hadeland lokalmedisinske senter, er intermediæravdeling (IMA) med kommunal akutt døgnenhet (KAD). Dette er et avtalt samarbeid medllom Lunner og Gran kommuner, hvor Gran er vertskommune.

En intermediæravdeling er en forsterket sykehjemsavdeling med korttidsplasser. Forsterkningen består i høyere bemanning, høyere kompetanse og bedre utstyr enn vanlige korttidsplasser i sykehjem. 

KAD-plassene er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere i Lunner og Gran, med akutt behov for behandling, observasjon og omsorg. Tilbudet er for alle pasientgrupper med somatiske og psykiske helseproblemer/lidelser og rusmiddelproblemer.

Kommunale helse- og omsorgstjenester fra Gran kommune

I Hadeland lokalmedisinske senter vil Gran kommune tilby følgende tjenester til sine innbyggere:

 • sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg
 • fastlegekontor
 • sykehjemslegetjeneste
 • kjøkken og kantinedrift
 • dagaktivitetssenter for eldre

Om dagaktivitetssenter for eldre

Dagaktivitetssenteret har tilbud mandag–fredag på dagtid. Målet er å gi trygghet, å aktivisere, bidra til mestring og skape en sosial møteplass for eldre som trenger dette tilbudet. Dagsenteret er også et viktig tilbud for å avlaste pårørende. Aktiviteter som tilbys er blant annet strikking, maling, sang og musikk, bingo, trim og turer. Vi serverer måltider (frokost, lunsj og middag) og tilbyr transport for de som trenger det. 

Mer informasjon

Hadeland lokalmedisinske senter har Lunner og Gran som dekningsområde, for tjenestene fra Sykehuset Innlandet og de interkommunale tjenestene. 

Arbeidet med prosjektet gjøres med bakgrunn i Samhandlingsplattform for utvikling av lokalmedisinsk senter på Hadeland (2017), signert av Lunner kommune, Gran kommune og Sykehuset Innlandet. Les dokumentet her!

Du kan lese avtalen mellom Lunner og Gran kommuner om interkommunalt samarbeid om intermediær sykehjemsavdeling og KAD-plasser her.

Samarbeidet forankres i tråd med formelle avtaler, og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.  

Gran kommune vil være vertskommune for Hadeland lokalmedisinske senter og inngår avtale om leie og tjenester med Sykehuset Innlandet.