Vi har alle et ansvar!

Forurensning

Vi skal verne naturen mot forurensning og vi skal redusere eksisterende forurensning. Vi skal redusere mengden av avfall og vi skal fremme en bedre behandling av avfall. Vi skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Dette er formålet med forurensningsloven og vi har alle et ansvar for å følge opp formålet.


Ulike temaer dukker opp i en kommune når det gjelder forurensning og følgende temaer kan være aktuelle i Lunner kommune:

Sortering av avfall: I vårt forbrukssamfunn produserer vi en del avfall og dette må behandles på riktig måte. Det er et mål å redusere avfallsmengden, men det som er igjen av avfall må sorteres for å kunne gjenvinne de delene av avfallet som en kan gjenvinne og således få minst mulig restavfall. Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) tar hånd om avfallet i vår region og som innbyggere har vi gode muligheter for å kvitte oss med avfallet på riktig måte gjennom renovasjonsordningen og gjennvinningsstasjonene.

Brenning av avfall: Det er ikke lov å brenne avfall, det er kun tørt hageavfall som kan brennes hvis det ikke medfører brann- eller helsefare.

Søppelfyllinger og "gamle synder": Før det ble innført tvungen renovasjon var det søppelfyllinger rundt i landskapet. En del av disse fyllingene er der fortsatt, men synes kanskje ikke så godt. Andre fyllinger synes godt fordi de benyttes fortsatt til å kvitte seg med søppel. Det er ikke lov å kvitte seg med søppel på denne måten da dette kan føre til forurensning bl.a av jord, grunnvann og vassdrag. Det er gode muligheter for å kvitte seg med avfallet gjennom HRA sine ordninger og det burde da være unødvendig for kommunen å bruke ressurser for å pålegge opprydding av søppel.

"Bilkirkegårder": Enkelte steder finnes såkalte "bilkirkegårder" og dette utgjør en forurensningsfare i forhold til utlekking av drivstoff og olje i tillegg til at det kan være svært skjemmende i landskapet.

Forurensning av vassdrag: Det er mange kilder til forurensning av vassdrag - det kan være kloakk, avrenning fra jordbruk, utlekking av olje, saltpåvirkning fra vegsystem m.m. Gjennom arbeidet med Forvaltningsplanen for vann er det en rekke tiltak innen ulike sektorer som er aktuelle. Kommunen har i oppgave å kontrollere at private avløpsanlegg fungerer som de skal og kommunen skal i tillegg kontrollere de minste offentlige renseanlegg. Det er Fylkesmannen sin oppgave å kontrollere de større avløpsanleggene. Kommunen har også en rolle i å kontrollere f.eks oljeutskillere på verksteder, vaskehaller o.l og begrense avrenning fra jordbruksvirksomhet gjennom ulike virkemidler.

Det sentrale regelverket når det gjelder forurensning er Forurensningsloven og Forskrift om begrensning av forurensning. Lovverket finner du nedenfor.

Forurensningsloven

Forskrift om begrensning av forurensning