Introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for deltakere i introduksjonsprogrammet fra Gran og Lunner kommune.


Hva er introduksjonsprogrammet?

Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) er en lovfestet ordning for de som trenger grunnleggende kvalifisering. Den overordnede målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet.

Introduksjonsprogrammet er heldags- (37,5 t) og helårlig og varer i 2 år.

Den enkelte flyktning som deltar i programmet får tett oppfølging av Flyktningtjenestens programrådgivere. Programrådgiverne gir også støtte og veiledning til barn og andre familiemedlemmer til deltakerne i programmet.

Deltakerne i programmet har krav på introduksjonsstønad som gir deltakerne et større ansvar for egen økonomiske situasjon.

Tilbudene i introduksjonsprogrammet utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med Gran og Lunner Voksenopplæring, Nav Hadeland, kommunale og private arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.

Hvem har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet?

Alle nyankomne flyktninger mellom 18-55 år med opphold på humanitært grunnlag, med asyl, overføringsflyktninger og familieinnvandrede med disse der herboende ikke har bodd mer enn 5 år i kommunen før det søkes om familieinnvandring.

Hva er introduksjonsstønad?

•    Introduksjonsstønad erstatter sosialhjelp som inntekt for nyankomne flyktninger
•    Stønaden er på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G), kr. 180 136,- f.o.m. 1. mai 2015
•    Stønaden er skattepliktig
•    Utbetaling av introduksjonsstønad forutsetter gjensidig forpliktelser mellom begge parter
•    Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge et individuelt tilpasset program, mens deltakeren forplikter seg til å følge dette
•    Stønaden er lik for alle deltakere uten hensyn til individuelle behov eller familiesituasjon
•    Deltakelse i programmet er obligatorisk.
•    Ved ugyldig fravær blir stønaden redusert
•    Stønaden administreres og utbetales av Flyktningtjenesten