Eiendomsskatt 2022

 

Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 4 promille med et bunnfradrag på kr. 100.000,- pr. boenhet. For næringseiendommer er skattesatsen 6 promille. 

 


Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.

 

Klage

Du kan klage ved å sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret på e-post: post@lunner.kommune.no eller pr. post: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.


Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten, eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 11. april 2022. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.


Klage etter fristen

Klager innsendt etter 11. april 2022 vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Eiendomsskatteloven

Forvaltningsloven

 

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatt og kommunale avgifter samles

Eiendomsskatten  faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten betales i to terminer. Forfallsdatoer: 20. mai og 20. august.

Faktura sendes normalt ut minst tre uker før forfallsdato. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten under klage.

Dersom du ønsker månedlig fakturering, må du gjøre følgende:

  • opprette avtalegiro i nettbanken/banken
  • så kan du søke kommunen om månedlig faktura her.

Fritak

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt fordi de faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5, eller de føringer som er lagt av kommunestyret i henhold til eiendomsskatteloven § 7 og § 28.

PDF med retningslinjer for fritak §7a - Fritak for lag og foreninger. NB. Husk å legge ved alle vedleggene ved innsendelse.

Elektroniske søknadsskjemaer for søknad om fritak jf. § 7.a) eller §28 finner dere til høyre på siden under "selvbetjening"

§28 - Nedsettelse eller ettergivelse kan innvilges dersom helt spesielle grunner tilsier det. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Husstandens samlede brutto inntekt skal ikke overstige 3G. Inntekten må dokumenteres med siden som heter Grunnlag for skatt fra siste skatteoppjør.
  • Likvid formue (bankinnskudd, aksjer etc.) skal ikke overstige kr. 150.000,-
  • Fritak gis kun for bolig du selv bor i. 

Formannskapet behandler søknadene om fritak. Innstillingen kan gjøres av administrasjonen  

Se retningslinjer § 28.

Taksering av eiendom

Her kan du se rammer og retningslinjer for taksering av eiendom i Lunner kommune.