Gruakollen

Høringsfrist 6. februar 2019

Detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) - offentlig ettersyn

Lunner kommunestyre bestemte i møtet 13. desember 2018 å legge forslag til detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Grua sør for Myllavegen som varsles opphevet i sin helhet.


På vegne av Gruakollen Grendelag fremmer Lunner kommune forslag til detaljregulering for Gruakollen (Moelven-feltet). Multiconsult er fagkyndig forslagsstiller. Formålet med planarbeidet er å sikre lekeplasser/grøntareal, forbedre trafikksikkerhetssituasjonen, gi rom for økt utnyttelse og sikre samsvar mellom dagens og regulert situasjon. Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Grua sør for Myllavegen i sin helhet.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller til post@lunner.kommune.no innen 6. februar 2019.

 

Gjeldende plan for Grua sør for Myllavegen:

Forslag til reguleringsplan for Gruakollen: