Priser og gebyrer 2023

Barnehage

Foreldrebetaling

5 dager kr 3 000,-
4 dager kr 2 700,-
3 dager kr 2 400,-

Ved henting av barn etter stengetid påløper et gebyr på kr 300,- pr. dag.

Kostpenger

5 dager kr 367,-
4 dager kr 294,-
3 dager kr 221,-

* I Eventyrskogen og Harestua gjelder følgende satser:
5 dager kr 530,-
4 dager kr 425,-
3 dager kr 320,-

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % fra og med 3. barn i søskenmoderasjon. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn.

Pleie- og omsorgstjenester

Praktisk bistand

Inntekt kr pr. md.
Inntekt mellom 2 og 3 G kr 868 
Inntekt mellom 3 og 4 G kr 1 400  
Inntekt mellom 4 og 5 G kr 1 900 
Inntekt over 5 G  kr 2 495 
Inntekt under 2 G  kr 220 

Matombringing

Pr. porsjon kr 106,-

Dette er en abonnementsordning som brukeren betaler for antall middager som er bestilt pr. måned. I prisen på matombringing inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr og transport.

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm:
390 kr pr. måned.

Engangsgebyr:
Oppstartsgebyr kr 1 538,-. 

Rehabilitering - korttidsopphold

Type opphold kr
Avlastningsopphold kr 0 pr. døgn.
Dagopphold kr 105 pr. dag.
Korttidsopphold kr 185 pr. døgn.

 

Transport dagsenter / dagopphold

Inntekt kr
Inntekt mellom 0 og 2 G kr 0 pr. tur.
Inntekt over 4 G kr 151 pr. tur.
Inntekt mellom 2 og 4 G kr 76 pr. tur.

 

Langtidsopphold i institusjon

For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift. Vederlag for langtidsopphold reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2.

Med hjemmel i forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp pr. år på kr 9 400, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. For pasienter som kommer på tomannsrom uten å ønske det gis det et fribeløp på kr 45 400 pr. år.

Satsene justeres årlig i tråd med oppdaterte satser forskriften i januar hvert år. 

Vaksinering ved Lunner helsestasjon

Vaksinering voksen kr 550,-

Difteri, stivkrampe, polio og kikhost (Boostrix-Polio) - Revaksinering inkl. konsultasjon for å ta vaksine. Vaksinering gis kun sammen med konsultasjon.

Plan, byggesak og oppmåling

Byggesaker

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra a)
Tiltak Pris
Nybygg - boligbygg og fritidsbygg, 1. boenhet  kr 38 150
Nybygg - boligbygg og fritidsbygg,
tillegg pr boenhet utover den første 
kr 15 520
Nybygg - boligbygg og fritidsbygg,
tillegg pr. boenhet  > 11 
kr 7 250
Nybygg - frittliggende garasjer, uthus,
anneks og båthus, 1. enhet > 70m2 
kr 15 520
Frittliggende garasjer, uthus, anneks
og båthus som inngår i byggesak med
bolig eller fritidsbolig 
kr 10 600
Nybygg - frittliggende garasjer, uthus,
anneks og båthus, tillegg pr. enhet
utover den første 
kr 7 500
Nybygg næring/industri og tilsvarende
bygninger, herunder landbruksbygg
> 1000m2 < 500m2 
kr 73 300
Enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/
uisolerte lagerbygg og haller < 500 m2
kr 45 100
Plassering av annen bygning, konstruksjon
eller anlegg – herunder ledningsanlegg
og antennesystemer 
kr 7 650
Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging
– til beboelse 
kr 25 700
Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging
- garasje, uthus, anneks, båthus 
kr 10 100
Tilbygg/påbygg enklere bygninger
som kaldtlager/vekshus/
uisolerte lagerbygg og haller < 50 m2 
kr 18 650
Tilbygg/påbygg næring industri
og tilsvarende bygninger,
herunder landbruksbygg < 50m2 
kr 18 600


 

Dispensasjoner
Dispensasjoner Pris
Andre dispensasjoner fra PBL
med forskrifter
kr 8 850
Deretter pr. dispensasjonsforhold
i samme sak 
kr 3 900
Deretter pr. dispensasjonsforhold
i samme sak 
kr 3 900
Dispensasjon fra PBL m/forskrifter
og gjeldende arealplan - dispensasjoner
som ikke krever høring etter PBL
kap. 19 og/eller politisk behandling 
kr 10 900
Dispensasjon som krever høring
etter PBL kap. 19 og/eller politisk behandling 
kr 28 250


 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra b)
Tiltak Pris
Vesentlig endring eller vesentlig
reparasjon av tiltak
(Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra b)
kr 15 100


 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra c)
Tiltak Pris
Fasadeendring (også solcelleanlegg
montert på tak)
kr  8 050

 

iltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra d)
Tiltak kr

Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig
endring av tidligere drift av tiltak nevnt i
PBL § 20-1, 1. ledd, litra a) - pr. bruksenhet,
med bygningsendringer
kr 25 700
Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig
endring av tidligere drift av tiltak nevnt i
PBL § 20-1, 1.ledd, litra a) - pr. bruksenhet,
uten bygningsendringer
kr 15 100

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd, litra e)
Tiltak kr
Riving av tiltak nevnt under PBL § 20-1, 1. ledd, litra a) kr 8 050

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra f)
Tiltak kr
Oppføring/endring/reparasjon av
bygningstekniske installasjoner
– herunder bygging av ny pipe, inkl. ansvarsrett
kr 7 650

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra g)
Tiltak kr
Oppdeling eller sammenføyning av
bruksenheter i boliger samt annen ombygging
som medfører fravikelse av bolig pr. bruksenhet
kr 15 100

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra h)
Tiltak kr
Oppføring av innhegning mot veg kr  3 200

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra i)
Tiltak kr
Plassering av skilt, reklameinnretninger
og lignende - første skilt
kr 3 050
Plassering av skilt, reklameinnretninger
og lignende - pr. skilt
kr 1 650

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra j)
Tiltak kr
Plassering av midlertidig bygninger,
konstruksjoner eller anlegg,
ansvarsbelagt > 2år
kr 25 700
Plassering av midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg > 2 år (Tiltak
etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra j)
kr 7 650

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra k)
Tiltak kr
Vesentlig terrenginngrep kr 15 100

 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra l)
Tiltak kr
Anlegg av veg, parkeringsplass
eller landingsplass
(Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra l)
kr 25 700

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-4, og som kan forestås av tiltakshaver
Tiltak kr
Alminnelige driftsbygninger i landbruket,
jf. PBL § 20-4 litra b), 0-1000 m2
kr 15 100
Andre mindre tiltak,
jf. PBL § 20-4 litra d)
- mindre byggearbeider, tilbygg eller
frittliggende bygg inntil 25 m2 BYA og
veranda < 50 m2 (ev. rivearbeider er
inkludert i gebyret) 
kr 3 200
Forhåndskonferanse etter
PBL § 21-1, mindre tiltak 
kr 2 300
Forhåndskonferanse etter
PBL § 21-1, omfattende sak 
kr 10 000
Kommunens merarbeid ved
etterspørsel etter ferdigattest 
kr 2 800
Midlertidig brukstillatelse,
ferdigattest inkludert i gebyret 
kr 3 700
Midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg,
jf. PBL § 20-4, litra c),
som nevnt i PBL § 20-1,
første ledd, litra j), < 2 år 
kr 7 650
Mindre tiltak på bebygd eiendom,
jf. PBL § 20-4 litra a), mindre
byggearbeid (Tiltak som krever søknad
og tillatelse etter PBL § 20-4,
og som kan forestås av tiltakshaver)
kr 12 650
Mindre tiltak på bebygd eiendom,
jf. PBL § 20-4 litra a), mindre rivetiltak 
kr 5 750

 

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-5, men krever registrering i kart og matrikkel
Tiltak kr
Etterspørsel ved manglende
innrapportering av ferdige tiltak
etter PBL § 20-5
(registreringspliktige tiltak)
kr 1 950
Registrering av øvrige tiltak i
kart og matrikkel,
herunder kontroll av tiltakets lovlighet 
kr 2 000
Registrering i kart og matrikkel av
bygg som blir revet,
herunder kontroll av tiltakets lovlighet 
kr 2 000

 

Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse
Igangsettelser kr
Tillegg for hver igangsettingstillatelse kr 11 200

 

Endringssøknader
Endringssøknader kr
Endrings- eller tilleggssøknad,
pr. endring/tillegg § 20-3-tiltak
kr 6 450
Endrings- eller tilleggssøknad,
pr. endring/tillegg § 20-4-tiltak 
kr 3 300

 

Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for tiltak etter § 20-3
Etterspørsler kr
Kommunens merarbeid for tiltak
- Arbeid med etterspørsel etter
tilleggsopplysninger for å få komplett søknad
kr 3 700
Purring etter tilleggsopplysninger pr. gang  kr 1 800

 

Bestilling av naboliste og situasjonskart i forbindelse med tiltak etter § 20-1
Bestilling av naboliste og situasjonskart kr
Bestilling av naboliste kr 180
Bestilling av situasjonskart kr 160


 

 

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven §§32.1 - 32.10

For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/bestemmelser eller satt i gang uten tillatelse, gis et tilleggsgebyr med 50 % av gebyrgrunnlaget for tillatelsen. Det orienteres om at foretak eller person kan ilegges overtredelsesgebyr for forhold som er nevnt i pbl. § 32-8.

Dersom byggesøknad fører til avslag eller ikke kommer til utførelse, skal du betale 80 % av fullt gebyr. Eventuelt dispensasjonsgebyr må du betale fullt ut.

Matrikkelenhet

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr.

Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført på 1/3 av satsene.

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn
Opprettelse av grunneiendom og festegrunn kr
Areal >10000 m2 (I tillegg kommer kr 3 900
pr. 5 daa intervall)
kr 64 000
Areal 0-500 m2 kr 16 450
Areal 2001-3000 m2 kr 51 250
Areal 3001-4000 m2 kr 53 700
Areal 4001-5000 m2 kr 56 200
Areal 5001-7000 m2 kr 58 900
Areal 501-2000 m2 kr 48 500
Areal 7001-10000 m2 kr 64 000
Oppmåling av tilgrensende tomt *

* Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gir vi følgende reduksjon i pris pr. fradelt tomt:

 • 15 % for 2-5 tomter
 • 25 % for 6-10 tomter
 • 30 % for 11-15 tomter
 • 35 % for 16-20 tomter
 • 40 % for 21 tomter eller flere

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn kr
Areal > 10000 m2 kr 64 000
Areal 0-500 m2  kr 16 450
Areal 2001-3000 m2  kr 51 250
Areal 3001-4000 m2  kr 53 700
Areal 4001-5000 m2  kr 56 200
Areal 5001-7000 m2  kr 58 900
Areal 501 - 2000 m2  kr 48 500
Areal 7001-10000 m2  kr 64 000
Avbrudd i oppmålingsforetning eller matrikulering *

* For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et tilleggsgebyr.

Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført på 1/3 av satsene.


Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie blir fakturert etter medgått tid.

 

Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Oppmåling kr
Areal 0-50 m2 kr 5 100
Areal 251-2000 m2  kr 14 300
Areal 51-250 m2 kr 9 500
Ikke fullført oppmålingsforetning (påløper tilleggsgebyr)
Tillegg pr. 1000 m2 for Areal > 2000 m2  kr 5 100

 

Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendom kr
Ikke fullført oppmålingsforetning (påløper tilleggsgebyr)  
Volum 0-2000 m3  kr 11 900
Økning pr. 1000 m3 for volum > 2000 m3  kr 4 700

 

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) kr
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering *
Gebyr for opprettelse av MUF ** kr 5 700
Tillegg pr. eiendom utover den første ** kr 1 700

*  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan bli fullført, er satt til 1/3 av satsene for opprettelse av grunneiendom og festegrunn samt satsene for opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF).

** I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning

 

Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal kr
Areal 0-250 m2 * kr 13 500
Areal 251-1000 m2 * kr 18 200

* Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for de involverte eiendommene med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Grensejustering anleggseiendom
Volum kr
Volum 0-250 m3 * kr 2 400
Volum 251-1000 m3 * kr 5 100

* For anleggseiendom kan vi justere volumet med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m3.

 

Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal kr
Areal 0-250 m2 * kr 25 000
Areal 251-1000 m2 * kr 35 800
Tillegg pr. nytt påbegynt 500 m2 kr 5 450

* Ved arealoverføring skal det gjennomføres oppmålingsforretning og tinglysing. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Arealoverføring anleggseiendom
Volum kr
Tillegg pr. nytt påbegynt 500 m3 kr 5 300
Volum 0-250 m3 * kr 25 000
Volum 251-1000 m3 * kr 35 600

* For anleggseiendom kan ikke volum, som man skal overføre fra en matrikkelenhet til en annen, være registrert på en tredje matrikkelenhet. Vi kan bare overføre til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Kartlegging av eksisterende grense
Kartlegging kr
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m
(privat grenseavtale)
 kr 2 100
Inntil 2 punkter (Grensen er tidligere
koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning)
kr 5 600
Inntil 2 punkter (Grensen er ikke tidligere
koordinatbestemt eller klarlegging
av rettigheter)
kr 9 700
Inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 
(privat grenseavtale)
kr 11 200
Pr. punkt ut over 2 grensepunkter
(Grensen er tidligere koordinatbestemt
ved oppmålingsforretning)
kr 1 800
Pr. punkt ut over 2 grensepunkter (Grensen er
ikke tidligere koordinatbestemt
eller klarlegging av rettigheter)
kr 2 100

 

Utstedelse av matrikkelbrev
Antall sider kr
Inntil 10 sider kr 175
Over 10 sider kr 350

* Endring i maksimaltakstene blir regulert av Statens kart verk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
 

Avløpsanlegg

Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er basert på forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1. februar 2007 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller større endring.

Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg. 

Søknad om utslippstillatelse
Størrelse kr
Anlegg < 15 PE kr 7 300
Anlegg > 15 PE kr 24 300

 

Mindre endringer av utslippstillatelse
Størrelse kr
Endring < 15 PE kr 5 000
Endring > 15 PE kr 7 300

 

Større endringer av utslippstillatelse
Størrelse kr
Endring < 15 PE kr 7 300
Utslipp > 15 PE kr 24 300

 

Kontrollgebyr
Størrelse kr
Anlegg < 15 PE kr 255
Anlegg > 15 PE kr 510

* PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOFs) på 60 gram oksygen pr. døgn.

 

Seksjonering etter eierseksjoneringsloven

Seksjonering
Seksjonering kr
2-3 seksjoner kr 12 000
4-8 seksjoner kr 14 600
9 seksjoner kr 15 100
For hver nye seksjon øker prisen med kr 500,-.

 

Reseksjonering
Reseksjonering kr
1-3 seksjoner kr 17 200
4-8 seksjoner kr 18 500
9 seksjoner kr 19 000
For hver seksjon øker prisen med kr 500,-.

 

Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Sletting/oppheving av seksjonert sameie kr
Befaring kr 2 600
Saksbehandlingsgebyr kr 6 900

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, avslag, må avskrives, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres:
Arbeid ikke igangsatt Ingen gebyr
Før matrikkulering 80 % av gebyret
Saken er matrikulert Fullt gebyr

Tinglysningsgebyr, oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter satsene for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon og kommer i tillegg til prisene her. 
Gebyr ved avslag utgjør 50 % av satsene. Tinglysningsgebyr utgjør til en hver tid gjeldende satser og betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk.

Arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger mv.

Det skal betales gebyr for:

 • Oppstartsmøte
 • Behandling av private forslag til reguleringsplaner
 • Tilbakemeldinger og møter
 • Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet
 • Endringer av reguleringsplaner 
 • Dispensasjoner fra plan- og bygningslov m/forskrifter, arealplaner
 • Fradelingsaker 
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte kr 20 800

 

 
Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldene arealplan  
Basisgebyr  kr 83 100
Arealtillegg 0-9 dekar  kr 2 100 pr. dekar
Arealtillegg 10-50 dekar kr 1 000 pr. dekar
Møter kr 14 500
Skriftlig tilbakemelding kr 14 500

 

Endring av reguleringsplaner som ikke krever ordinær planbehandling
Endring kr
Planendring med forelegging kr 28 250
Planendring uten forelegging kr 11 300

 

Konsekvensutredning
Konsekvensutredning kr
Fastsettelse av planprogram kr 31 100
Minstegebyr pr. utredet forhold kr 3 100

 

Timesats for saksbehandling
Saksbehandling kr pr. time
Omfattende konsekvensutredninger kr 1 200 pr. time
Saksbehandling ut over ordinære satser kr 1 200 pr. time
Kopiering av geodata
Kopiering kr
Kartsnitt i pdf-format kr 0
Kopi av digital kartbase kr 1 500
Papirkopi av grunnbase A0 kr 1 210
Papirkopi av grunnbasen A1 kr 830
Papirkopi av grunnbasen A2 kr 255
Papirkopi av grunnbasen A3 i farger kr 65
Utarbeide temakart kr 1 400 pr.time

 

Dispensasjoner

Dispensasjoner
Dispensasjoner kr
Andre dispensasjoner fra PBL kr 8 850
Deretter pr. dispensasjonsforhold
i samme sak
kr 3 900
Deretter pr. dispensasjonsforhold
i samme sak
kr 3 900
Dispensasjon fra PBL m/forskrifter
og gjeldende arealplan
kr 10 900
Dispensasjon som krever høring kr 28 250

Fradelingssaker

Fradelingssaker
Formål og grenser kr
Andre formål - 1. parsell kr 9 100
Andre formål - tillegg pr. parsell kr 2 500
Andre grenser enn i godkjent plan eller
der disse ikke er fastlagt i
regulerings- eller bebyggelsesplan
- Andre formål - 1. parsell
kr 9 100
Andre grenser enn i godkjent plan eller
der disse ikke er fastlagt i
regulerings- eller bebyggelsesplan
- Andre formål - tillegg pr. parsell
kr 2 500
Andre grenser enn i godkjent plan eller
der disse ikke er fastlagt i regulerings-
eller bebyggelsesplan
- Byggetomt herunder også
tilleggsareal til eksisterende
byggetomt - 1. parsell
kr 16 100
Andre grenser enn i godkjent plan eller der
disse ikke er fastlagt i regulerings-
eller bebyggelsesplan
- Byggetomt inkl. tilleggsareal til eksisterende
byggetomt - tillegg pr. parsell
kr 2 500
Byggetomt inkl. også tilleggsareal til
eksisterende byggetomt - 1. parsell 
kr 16 100
Byggetomt inkl. også tilleggsareal til
eksisterende byggetomt - tillegg pr. parsell
kr 2 500
Deling i samsvar med grenser fastsatt
i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan
- 1. parsell
kr 7 200
Deling i samsvar med grenser fastsatt i
godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan
- tillegg pr. parsell
kr 1 900

Gravegebyr

Gravegebyr kr 2 900,-

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke eventuelle senskader.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av vann, avløp, septikk, renovasjon og feiertjenester.

Vann

Engangsgebyr vann
Normal sats pr. enebolig (Engangsgebyr) kr 14 160 

 

Årsgebyr vann
Type gebyr kr
Abonnementsgebyr kr 1 998  pr. år
Forbruksgebyr kr 23,35 pr. m3
Leie av vannmåler kr 450 pr. år
Stenging / åpning av vannforsyning kr 1 583
Engangsgebyr vann
Bygningstype kr
Bygg m/med midlertidig tilknytning > 4 md. (1/4 tilknytningsgebyr) kr 3 540
Bygg m/midlertidig tilknytning > 12 md. (Engangsgebyr) kr 14 160 
Bygg m/midlertidig tilknytning, 4-12 md. (1/2 tilknytningsgebyr) kr 7 080
Enebolig (beløp inkl. mva.)  kr 14 160
Fritidsboliger (beløp inkl. mva) kr 14 160
Garasje kr 0 
Hus i kjede (beløp inkl. mva) (Pris pr. boenhet) kr 14 160
Landbruksbygg (Engangsgebyr) kr 14 160 pr. bygg
Leiligheter i enebolig (beløp inkl. mva.) (1/4 engangsgebyr) kr 3 540 
Næringsbygg/off. bygg 161-500 m2 (2 engangsgebyr) kr 28 320 
Næringsbygg/off. bygg BRA < 30 m2 kr 0 
Næringsbygg/off. bygg BRA 31-160 m2 (Engangsgebyr) kr 14 160 
Nærinsbygg/off. bygg BRA > 500 m
(1 engangsgebyr for hvert påbegynte 500 m2)
kr 14 160
Rekkehus (beløp inkl. mva.) (Pris pr. boenhet) kr 14 160 
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller flere
- mindre enn 60 m2 (beløp inkl. mva.)
(1/4 engangsgebyr pr. boenhet)
kr 3 540
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller flere 60 -100 m2
(beløp inkl. mva.) (1/2 engangsgebyr pr. boenhet)
kr 7 080
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller flere større
enn 100 m2 (beløp inkl. mva.) (Pr. boenhet)
kr 14 160
Terrassehus mindre enn 100 m2 (beløp inkl. mva.) (1/2 engangsgebyr pr. boenhet) kr 7 080
Terrassehus større enn 100 m2 (beløp inkl. mva.) kr 14 160
Tomannsbolig (beløp inkl. mva.) (2 engangsgebyr) kr 28 320

Avløp

Engangsgebyr avløp
Normal sats pr. enebolig (Engangsgebyr) kr 19 216

 

Årsgebyr avløp
Type gebyr kr
Abonnementsgebyr kr 2 250  pr. år
Forbruksgebyr kr 36,33 pr. m3

 

Engangsgebyr avløp
Bygningstype kr
Bygg m/med midlertidig tilknytning < 4 md.
(1/4 tilknytningsgebyr)
kr 4 804
Bygg m/midlertidig tilknytning > 12 md.
(Engangsgebyr)
kr 19 216
Bygg m/midlertidig tilknytning, 4-12 md.
(1/2 tilknytningsgebyr)
kr 9 608
Enebolig (beløp inkl. mva.)  kr 19 216
Fritidsboliger  kr 18 908
Garasje kr 0
Hus i kjede (beløp inkl. mva) kr 19 216
Landbruksbygg (Engangsgebyr) (Pr. boenhet) kr 19 216 pr. bygg
Leiligheter i enebolig (beløp inkl. mva.)
(1/4 engangsgebyr)
kr 4 804
Næringsbygg/off. bygg BRA < 30 m2 kr 0
Næringsbygg/off. bygg 161-500 m2
(2 engangsgebyr)
kr 38 432
Næringsbygg/off. bygg BRA 31-160 m2
(Engangsgebyr)
kr 19 216
Nærinsbygg/off. bygg BRA > 500 m
(1 engangsgebyr pr. påbegynte 500 m2)
kr 19 216
Rekkehus (beløp inkl. mva.) (Pr. boenhet) kr 19 216
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller
flere større enn 100 m2 (beløp inkl. mva.)
(Pr. boenhet)
kr 19 216
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller
flere >60 m2 (beløp inkl. mva.) (pr. boenhet)
kr 4 727
Småhus og boligbygg med 3 boliger eller
flere 60 -100 m2 (beløp inkl. mva.) (pr. boenhet)
kr 9 608
Småhus/ Boligbygg med 3 boliger eller flere
- mindre enn 60 m2 pr. boenhet - 1/4 tilknytningsgebyr
kr 4 804 
Terrassehus mindre enn 100 m2 (beløp inkl. mva.)
(Pr. boenhet)
kr 9 608
Terrassehus større enn 100 m2 (beløp inkl. mva.)
(Pr. boenhet)
kr 19 216
Tomannsbolig (beløp inkl. mva.)
(2 engangsgebyr)
kr 38 432

 

Septikk

Type kr
Gråvannstank (minimum 4 m3) kr 700 pr. m3
Hastetillegg (Innen 24 t.) kr 2 799 pr. tømming
Oppmøte utenom rute kr 1 391 pr. tømming
Slamavskiller/septiktank (minimum 4 m3)
(Inkl. minirenseanlegg)
kr 700 pr. m3
Tette tanker (minimum 4 m3) kr 451 pr. m3

Renovasjon

Type kr
140 L dunk kr 4 691 pr. år
240 L dunker kr 7 506 pr. år
360 L dunker kr 12 197 pr. år
Gangtillegg 10 - 30 m kr 405 pr. år
Gangtillegg 30 - 50 m kr 743 pr. år
Gangtillegg 50 - 100 m kr 1080 pr. år
Hytter kr 2 340 pr. år

Feiertjenester

Bygningstype kr
Hus kr 524 pr. skorstein
Hytter kr 524 pr. skorstein

Husleie kommunale boliger

Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås i hver leiekontrakt. Husleien indeksreguleres årlig etter reglene i husleieloven. Lurer du på leiepriser? Ta kontakt med boligkonsulent for mer informasjon.

Leiepriser - Utlån av kommunale bygg

Eiendomsavdelingen er den formelle utlåner av kommunale bygg. Utlånsprisene reguleres hvert 3. år om ikke annet er beskrevet.

Leie av selskapslokaler og møterom

Ved spesielle arrangement som f.eks. barnedåp og konfirmasjon leier vi ut for hel helg som løper fra fredag kveld til søndag kveld.

Bergosenteret kr
Hele senteret ved spesielle arrangementer kr 2000,- (hel helg)
Kantine og aktivitetsdel kr 850,-


 

Harestua aktivitetshus kr
Hele senteret ved spesielle arrangementer kr 1 400,-
Forsamlingssal med kjøkken kr 550,-


 

Rådhuset kr
Kantine 210,-
Kommunestyresalen kr 550,-
Møterom 210,-

 

Leie av skoler til private formål

kr 300,-

F.eks. leie til bursdagsfeiring.

 

Leie av haller og gymsal

Kommunens haller til innenbygds junior lag og foreninger på ukedager
Haller kr
Harestua arena - bordtennishallen kr 75
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall kr 75
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall kr 75
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall kr 75
Harestua arena - turnhallen kr 75
Lunnerhallen kr 75
Lunnerhallen - kun vestibylen kr 140
Skøyenhallen kr 140 
Kommunens haller til innenbygds senior lag og foreninger på ukedager
Haller kr
Harestua arena - bordtennishallen kr 215
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall kr 215
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall kr 110
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall kr 75
Harestua arena - turnhallen kr 215
Lunnerhallen kr 215
Lunnerhallen - kun vestibylen kr 140
Skøyenhallen kr 140
Kommunens haller til innenbygds senior lag og foreninger i helger
Haller kr
Harestua arena - bordtennishallen kr 340
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall kr 340
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall kr 245
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall kr 125
Harestua arena - turnhallen kr 340
Lunnerhallen kr 340
Lunnerhallen - kun vestibylen kr 140
Skøyenhallen kr 230
Kommunens haller til øvrige på ukedager
Haller kr
Harestua arena - bordtennishallen kr 500
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall kr 500
Harestua arena - turnhallen kr 500
Lunnerhallen kr 500
Lunnerhallen - kun vestibylen kr 140
Skøyenhallen kr 500

Utlånspriser i helger for øvrige låntakere og for utlån til inntektsgivende arrangementer avtales særskilt. Registrerte politiske partier skal ikke betale for lån av lokaler til nødvendig møtevirksomhet. 

Leie av bord og stoler

Bord og stoler:
grunnpris kr 260,-

Stoler, tillegg til grunnpris:
kr 10,- pr. stk.

Bord, tillegg til grunnpris:
kr 30,- pr. stk.

Offentlig bading

Svømming

Barn: kr 25,- (t.o.m. 10. klassetrinn)

Familie: kr 140,-

Voksen: kr 60,-

Bibliotek

Kopiering

Sort/hvitt pr. kopi kr 2,-
Fargekopi pr. kopi kr 4,-

Purregebyr

1. purring: kr 30,-
2. purring: kr 40,-
3. purring: kr 70,-

Erstatning

Produkter kr
Bøker barn og ungdom kr 300 pr. stk.
Bøker voksne  kr 400 pr. stk.
Film (DVD)  kr 200 pr. stk. 
Lydbøker barn    kr 300 pr. stk
Spill  kr 400 pr. stk.
Språkkurs  kr 400 pr. stk.
Tegneserier  kr 200 pr. stk.
Tidsskrifter  kr 100 pr. stk.

 

Gebyrene må betales på biblioteket, enten som kontanter eller Vipps (529215).
Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 140 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr. Satsene for gebyr og erstatningskrav vedtas av kommunestyret som del av kommunens årsbudsjett og økonomiplan.


Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.


Erstatning:

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.

Lånekort

Tap av lånekort: kr 50,-

Kulturskolen

Undervisning 2023 / kr pr. semester
   
Gruppeundervisning: kr 1 555,-
Individuell undervisning: kr 1 970,-
Instrumentleie: kr 300,-
Korps/teater: kr 9 450,-
Kulturverksteder, pr. kurs: minimum kr 617,-
Kulturverksteder, pr. kurs: maksimum kr 1 005,-
Materialutgifter visuell kunst: kr 518,-

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning, gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn.

Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, dvs. når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G.

Borgerlig vielse

Hverdager, før kl. 08.00 og etter 15.30: kr 600,- 
Hverdager, mellom kl. 08.00 og 15.00: kr 0,-
Øvrige dager: kr 600,- 

Fyrverkerisøknader

Gebyr for brannvesenets behandling av fyrverkerisøknader. Alle priser pr. søknad.

Fornyelse av søknad: kr 1970,- 

Førstegangs søkere: kr 2 696,- 

Ufullstendig søknad: kr 1037,-

Gravplasser

Gravplasser

I henhold til gravplassloven skal avgifter fastsettes av kommunen etter forslag fra Lunner kirkelige fellesråd. Kommunestyret vedtar derfor prisene, men inntektene tilfaller Lunner kirkelige fellesråd. Disse satsene oppdateres så snart vi har mottatt dem fra kirken.

Lunner kommune har anonym minnelund og navnet minnelund. Bruken av minnelund tar fellesrådet ikke betalt for bruken av, med unntak av for ikke-medlemmer i Den norske kirke eller utenombygdsboende, jf. prisoversikten. For navnet minnelund må en betaler for innkjøp av et navneskilt. 

Alle priser er oppgitt i kr pr. år.

Festeavgift kr pr. år
Dobbel grav innenbygdsboende
(Den brukte graven er kostnadsfri i 20 år,
men en må betale festeavgift for
reservert gravplass.)
690
Dobbel grav utenbygdsboende
(Det løper festeavgift fra første dag. For den
reserverte graven må det også betales festeavgift.)
690
Enkel grav innenbygdsboende
(Ved nytt enkelt gravsted er graven kostnadsfri
i 20 år.)
345
Enkel grav utenbygdsboende
(Det løper festeavgift fra første dag.)
345

 

Minnelund - åpne/lukke urnegrav kr pr. år
Innenbygdsboende 0
Utenbygdsboende 1 280

 

Navneplate til navnet minnelund kr pr. år
(Denne avgiften gjelder både de som bor i Lunner 
kommune ved dødstidspunktet og utenbygdsboende.)
1 650
   

 

Andre gebyrer

Ved og tennbriketter

 • 60 l sekk med ved: kr 60 pr. sekk
  Avtale om kjøp gjøres i løpet av juni hvert år for levering høsten samme år. Vi tilbyr utkjøring så langt det lar seg gjøre. Vi holder til på Frøystad.
   
 • Tennbriketter med 30 stk.: kr 15 pr. pose
  Selges i Servicetorget på Lunner rådhus

Kopiering

Sort/hvitt pr. kopi kr 2,-
Fargekopi pr. kopi kr 4,-

Skolefritidsordning (SFO)

Søskenmoderasjon

Det gis 20 % søskenmoderasjon for barn nummer to og flere. Moderasjonen gis til det barnet med lavest tilbud.

Kommunen følger nasjonale regler knyttet til gratis SFO for 1. trinn.

Opphold og kostpenger SFO

Prisene gjelder pr. md.
Kostpenger 

1 dag i uka: kr 74,- 
2 dager i uka: kr 147,-
3 dager i uka: kr 220,-
4 dager i uka: kr 294,-
5 dager i uka: kr 367,-


Prisene gjelder pr. uke
Opphold SFO 

Opphold SFO morgen kr 214,- 
Opphold SFO ettermiddag kr 500,- 
Opphold SFO heldag kr 714,-
Opphold SFO ferie kr 299 pr. dag inkl. kost. 
Gratis kjernetid for 1. trinnselever * kr 30 pr. time.
Gebyr ved for sen henting kr 300,- pr. gang pr. barn.

* Iht. regelverk er det innført 12 timers gratis SFO for 1. trinns elever. Timepris er for å kunne regne ut hva som skal være fratrekk på faktura for denne gruppen.
 

Salg, servering og skjenking

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 850 for salg og kr 5 800 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan allikevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Ambulerende bevilling

420 kr pr. gang.

Enkelt bestemt anledning

Færre enn 100 gjester:
420 kr pr. gang

Flere enn 100 gjester: 
1 650 kr pr. gang 

Salg

Alkoholholdig drikk i gruppe 1:
0,23 kr pr. vareliter 

Alkoholholdig drikk i gruppe 2:
0,65 kr pr. vareliter

Minimumsgebyret er kr 1 850 pr. år. Bevillingsmyndigheten kan allikevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

 

Skjenking

Alkoholholdig drikk i gruppe 1:
0,54 kr pr. vareliter

Alkoholholdig drikk i gruppe 2:
1,41 kr pr. vareliter 

Alkoholholdig drikk i gruppe 3:
4,65 kr pr. vareliter 

Minimumsgebyret er kr 5 800 for skjenking pr. år. Bevillingsmyndigheten kan allikevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Forskuddsgebyr kr 400,- pr. prøve.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til kommunene utskrives etter reglene i lov om eigedomsskatt til kommunane av 16. juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt utskrivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3

Kommunestyret viderefører utskrivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen jf. § 3 bokstav a

Lunner kommune har differensierte skattesatser. Vedtak om eiendomsskatt gjøres i kommunestyret i desember. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 2. og 3. termin (mai og august).

Betalingsbetingelser og kommunal fakturering

Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november).

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden kravet gjelder for.

Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall: 

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. august
 • 20. november

Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.

Les mer om fakturering her.

Kommunal fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.

Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som blir gitt til mottaker av krav.

Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 9,25 % p.a. (justeres 1. januar og 1. juli). 

Purregebyr er for tiden kr 35,-