Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)


Praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Lovgrunnlag:
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63
Kap 2-1a. 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. Vedtatt 24.06.2011 nr 30
Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar skal kommunen ihht §3-2, punkt 6, bokstav b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.


Mål for tjenesten

 • Bruker får mulighet for et aktivt og mest mulig selvstendig liv


Hvem kan få tjenesten

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester (praktisk bistand og opplæring og støttekontakt) organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller sporadiske nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.


Tjenestens innhold

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede.

 • Bruker har selv rollen som arbeidsleder og selv ansvar for organisering og innhold innen- for den tildelte timerammen.

 • Ved bruk av en annen enn bruker til arbeidslederrollen, som skrevet ovenfor, vil denne inneha samme ansvar som alt som står under brukeres ansvar

 • Tjenester som blir gitt med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, for eksempel støttekontakt og avlastning for barn under 18 år kan inngå i tjenesten brukerstyrt personlig assistanse.

 • Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester som for eksempel hjemmesykepleie.

 • Omfanget av tjenesten skal tilsvare et tradisjonelt tjenestetilbud, og en har ikke krav på mer hjelp.


Hva kan bruker forvente av Lunner kommune

 • Taushetsplikten overholdes
 • Respekt og vennlighet
 • Ansatt bruker ID kort
 • Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester gis
 • Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker
 • Tilbud om individuell plan ved behov for langvarig, sammensatte og koordinerte tjenester
 • Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført kartlegging, medisinske opplysninger og ved tverrfaglig vurdering
 • Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker, evnt hjelpeverge
 • Revurdering foretas ihht vedtak eller ved endret behov


Våre forventninger til bruker

 • Gir oss nødvendige opplysninger, og / eller fullmakt til innhenting av nødvendige opplysninger som er relevante for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir ivaretatt

 • Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket

 • Tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning og event. klage

 • Fungerer som arbeidsleder, ihht arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø overfor de personlige assistentene

 • Bidrar til å rekruttere personlige assistenter

 • Dersom det røykes i huset, sørge for god lufting før ansatte kommer og i den tid ansatte er til stede

 • Tar initiativ til, eller tar imot hjelp til å utbedre boligen ut fra endret livssituasjon, evnt flytte til en tilrettelagt omsorgsbolig

 • Ved vesentlig endret behov, tar imot annet hjelpetilbud som f.eks bolig med bemanning


Kommunale vilkår

 • Søker må bo i kommunen
 • Grunnstønad til transport og RTV trygdebil ordninger skal være prøvd og benyttet
 • Bruker må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler og/eller veiledning i kjøp av hjelpemidler i husholdet som RTV ikke innvilger og være villig til å bli lært opp i bruken av dem før praktisk hjelp ytes
 • Det skal være sterke økonomiske årsaker eller store praktiske problemer med installering av ordinære husholdningshjelpemidler, for at bruker ikke skaffer til veie hjelpemidler som kan medfører hjelp til selvhjelp
 • Møbler og utstyr er tilpasset ny livssituasjon


Praktiske opplysninger

Betaling

Det betales for tjenesten i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011. Ikrafttredelse 01.01.2012.

Egenandel er utfra husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.

Faktura utsendes hver måned

 

Saksbehandlingstid

1 – 6 uker


Klageadgang

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av vedtaket.


Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester

Søknad må sendes per post pga personvernet

Ta kontakt for mer informasjon.