Sankthansbål i Søndre Oppdalen

Brann og feiing

Lunner – Gran brann og redning forebygger og besørger beredskap mot brann og ulykker i Lunner og Gran. Brannvesenet består av 13,3 årsverk fordelt på 13 heltidsansatte og 34 deltidsansatte.

Lunner og Gran kommuner har inngått avtale om felles brann- og ulykkesberedskap etter vertskommunemodellen, der Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.


Beredskap

Lunner – Gran brann og redning skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Vi har en dagkasernering på fem mann på hovedstasjonen som ligger tilknyttet Gran sentrum som besørger beredskapen innenfor normal arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid har vi fire vaktlag i dreiende vaktordning. Hvert vaktlag består av overordnet vakt, utrykningsleder og fem brannkonstabler, som er fordelt på brannstasjonene på Roa, Gran og Brandbu.

I tillegg har vi ti brannkonstabler tilknyttet stasjonen på Bjoneroa. Disse er ikke i en fast vaktordning, men rykker ut dersom de er tilgjengelig.

Lunner – Gran brann og redning har bistandsavtale med samtlige nabobrannvesen, slik at vi kan be om ekstra ressurser ved behov eller bistå andre brannvesenet.

Bålbrenning

Om våren ønsker mange å ta en våropprydding

Det er lett å tenke at vi da kan brenne det vi ikke trenger. Husk at det ikke er lov å brenne søppel.

Ta hensyn til miljøet, og ta hensyn til naboen!

Brenning av søppel medfører forurensning og forurensningsloven § 7 fastsetter at ingen må gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Kommunen skal føre tilsyn med at ulovlig brenning av avfall ikke skjer.

Papp og papir er også søppel, og skal heller ikke brennes. Det er kun tørt hageavfall som er lov å brenne når det er forhold for dette, men husk at røyken kan være irriterende for naboer.

Søppel kjører du til gjenvinningsstasjonen på Roa.

Bålbrenning - Søknad om tillatelse

Forebyggende arbeid

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller/tilsyn i boliger. Forebyggende avdeling skal drive informasjon mot virksomheter og kommens befolkning på hvordan de selv kan forebygge mot brann eller ulykker.

Dette gjøres ved:

  • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
  • Forebygge brann og andre ulykker.
  • Forebyggende informasjons- og motivasjonstiltak
  • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding m.m.)

Feiing og tilsyn

Gå til siden for feiing og tilsyn.