Bosetting

Bosetting skjer når en flyktning, person med opphold på humanitært grunnlag eller person med kollektiv beskyttelse flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i en kommune. I samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kommer overføringsflyktninger direkte til Norge og bosettes normalt i en kommune uten å være innom statlige mottak først.

Personer som trenger offentlig hjelp må bosette seg i den kommunen som staten ved IMDI og bosettingskommunen blir enige om med mindre de klarer seg uten støtte fra det offentlige.


Hvor mange bosettes og hvor kommer de fra?

Lunner kommune har for 2015 fattet vedtak om å bosette 34 flyktninger. Gran kommune skal bosette 40 flyktninger. Familieinnvandring kommer i tillegg.

I 2014 har kommunene bosatt 100 flyktninger fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og Syria. Tidligere er det også bosatt flyktninger fra Afghanistan, Burundi, Colombia, Irak, Iran, Nigeria, Rwanda og statsløse. Per 31.12.2014 hadde flyktningtjenesten ansvar for rundt 377 flyktninger.


Hva gjør vi ved bosetting?

  • Vi skaffer og klargjør den første boligen i kommunen
  • Vi veileder flyktningen den første tiden
  • Vi forbereder oppstart på introduksjonsprogrammet