Borgerlige vigsler - Brudebukett

Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for borgerlig vigsel overført fra tingretten til kommunen. Det vil si at du kan gifte deg i Lunner kommune og at det er ordfører som er vigsler.


Dersom du ønsker å gifte deg må du gjøre følgende:

Sende skjema til folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at erklæringer og attester som beskrevet ved å følge linken over er fylt ut og sendt inn.

Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Behandlingstiden er 2-3 uker og attesten er gyldig i fire måneder. Spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret.
 

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss for å avtale tid og sted for vielsen.

Kontaktperson: Jenny Hemstad

Telefon: 469 55 505

E-post: jenny.eide.hemstad@lunner.kommune.no

Når du har mottatt prøvingsattest fra folkeregisteret må denne (originalen) sendes til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller leveres på rådhuset.


Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis mellom kl. 8.00 og 15.30 på hverdager. Vielser utover disse tidene belastes med kr 600,-.


Hvor og når kan vi gifte oss?

Vielsen foregår på rådhuset, men det er også mulig å ha vielsen andre steder i eller nær kommunen. Vielse innenfor normal kontortid er gratis, men det er fullt mulig også på helg og kveld. Da mot en avgift på kr 600,- for å få dekket noe av merkostnaden. Vi er fleksible på tid og sted.


Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester møter opp til avtalt tid ved avtalt sted for vielse. To vitner må være til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Ordfører eller varaordfører står for vigselen. Selve vielsen skjer ved at ordfører leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer ordfører dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og ordfører vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer kan dere gi beskjed til ordfører før seremonien starter. Ringene settes på når ordfører har erklært dere som ektefolk. Han sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk, diktlesning eller andre tilpasninger av seremonien. Gi beskjed om dette på forhånd.


Tekst i vigselsformularet (leses opp av ordfører)

Kjære brudepar

-Navnet på brudeparet

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar.

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret)

Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen)

Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren):

Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.