Bevillinger

Skal du starte opp med et serveringssted eller en dagligvarebutikk må du ha bevilling. Du må også ha bevilling dersom du skal ha et enkelt arrangement eller lukket selskap med salg av alkohol.


Salgsbevilling

Butikker og nettsalg som skal selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 over 2,5 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for inntil fire år om gangen.

Lunner kommunes behandling av søknader om salgsbevilling styres av lovverket og Lunner kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.


Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til inntil 3 måneder. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.


Unntak

Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk.


Hvilke krav stilles?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.


Vedlegg som må følge søknaden

 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest på firmaet som søker, og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten


Salgtider for øl i dagligvarebutikker i Lunner

 • Hverdager kl. 08.00 - 20.00
 • Lørdager kl. 08.00 - 18.00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl. 08.00 - 18.00
 • Påskeaften kl. 08.00 - 18.00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 - 20.00
 • Pinseaften kl. 08.00 - 18.00
 • Julaften kl. 08.00 - 18.00
 • Nyttårsaften kl. 08.00 - 18.00
 • Valgdagen kl. 08.00 - 20.00 (ikke på søndager)


Skjema

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted der det serveres mat, må du ha serveringsbevilling.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og for selvbetjeningsservering. Dersom stedet holder servise og /eller bestikk i sammenheng med serveringen, er det normalt et sikkert kriterium på at stedet kan regnes som et serveringssted. Om det finnes sitteplasser eller bord, er derimot ikke regnet for å være et avgjørende kriterium.
 
Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken blir alltid betraktet som bevillingspliktige. Det samme gjelder for eksempel potetvogner, kiosker og bensinstasjoner som selger mat som varme pølser m.m. Andre virksomheter som fremstår som et gatekjøkken, for eksempel en kebabvirksomhet, er også bevillingspliktig og skal ha gyldig serveringsbevilling.

Lunner kommunes behandling av søknader om serveringsbevilling styres av lovverket.


Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til inntil 3 måneder. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.


Hvilke krav stilles?

 • Bevillingen er knyttet til konkret adresse. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven.
 • Daglig leder skal ha det reelle ansvaret for driften og være myndig.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Driftskonseptet skal beskrives i søknaden eller vedlegg.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.
 • Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.


Vedlegg som må følge søknaden

 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet


I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt:

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett
   

Skjema

Serveringsbevilling - søknad

Skjenke- og serveringsbevilling - søknad

Skjenkebevilling

Du må søke om skjenkebevilling hvis du driver et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk. Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. 

Lunner kommunes behandling av søknader om skjenkebevilling styres av lovverket og Lunner kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til inntil 3 måneder. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles?

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må også foreligge en serveringsbevilling.
 • Bevillingssøker må utpeke en styrer og stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning. Du kan søke om utvidet bevilling for en enkeltanledning til arrangementer ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling, f.eks. utvidet skjenkeareal.
 • Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i tilknytning til idrettsanlegg, i idrettshaller og lignende.
 • Det gis ikke alminnelig skjenkerett for bevertningssteder i umiddelbar nærhet av skoler/barnehager.


Vedlegg som må følge søknaden

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Skatteattest på firmaet som søker, og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten


Skjema

Skjenke- og serveringsbevilling - søknad

Ambulerende skjenkebevilling

Bevillingen kan gis til lukkede arrangementer som private jubileum og jobbfester, der det er skjenking mot betaling. 

Ambulerende skjenkebevilling koster kr 400,- pr. gang. 

Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden er inntil 2 uker.


Hvem må søke?

Skal det selges alkohol, må du alltid søke om bevilling. Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Det er mange unntak til skjenking uten vederlag. Alkoholloven gir mer detaljert informasjon om hvem som må søke eller ikke. 


Hvilke krav stilles?

 • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
 • Styrer og bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Arrangementet skal ikke være beregnet på barn og unge.
 • Arrangementet skal ikke være et idrettsarrangement.
 • Arrangementet er ikke på en grunnskole, med unntak av Lunner ungdomsskole, som er et kombinert anlegg for skole og andre formål. På Lunner ungdomsskole skal bevilling kun gis til arrangementer som er knyttet til kulturelle og sosiale formål utenfor skoletiden.
 • Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensyn til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt, samt brudd på vilkår som er satt for tidligere bevillinger.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Vedlegg som må følge søknaden

 • kart over området ved utendørs arrangement
 • tillatelse fra grunneier ved utendørs arrangement


Skjema

Skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, konserter, forestillinger og offentlige arrangementer. Arrangement som strekker seg over perioder på fra tre til seks dager, kan etter omstendighetene betraktes som en enkelt anledning.

Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med færre enn 100 gjester koster kr 400,- pr. gang.
Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med flere enn 100 gjester koster kr 1 600,- pr. gang.


Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden er inntil 3 uker.


Hvilke krav stilles?

 • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
 • Styrer og bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Arrangementet skal ikke være beregnet på barn og unge.
 • Arrangementet skal ikke være et idrettsarrangement.
 • Arrangementet er ikke på en grunnskole, med unntak av Lunner ungdomsskole, som er et kombinert anlegg for skole og andre formål. På Lunner ungdomsskole skal bevilling kun gis til arrangementer som er knyttet til kulturelle og sosiale formål utenfor skoletiden.
 • Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensyn til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt, samt brudd på vilkår som er satt for tidligere bevillinger.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Vedlegg som må følge søknaden

 • kart over området ved utendørs arrangement
 • tillatelse fra grunneier ved utendørs arrangement

 

Skjema

Skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning

Kunnskapsprøve

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Her tar du prøven

Prøven kan du ta på Lunner rådhus mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00.

Pris

Gebyr for prøven er kr 400,-. Gebyret betales i resepsjonen på rådhuset før du tar prøven. Husk legitimasjon.

Læremateriell

 • Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.
 • Du kan også låne materiellet på Lunner bibliotek.

Skjema

Oppmelding til kunnskapsprøve

Etablererprøve

Daglig ledere for serveringssteder må ha bestått etablererprøven. Prøven skal sikre at de ansvarlige har den nødvendige kunnskapen om økonomistyring og lovgivning, og er et krav ved søknad om serveringsbevilling.

Her tar du prøven

Prøven kan du ta på Lunner rådhus mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00.

Pris

Gebyr for prøven er kr 400,-. Gebyret betales i resepsjonen på rådhuset før du tar prøven. Husk legitimasjon.

Læremateriell

Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver. Du kan også låne materiellet på Lunner bibliotek.

Skjema

Oppmelding til etablererprøve

Gebyrer

Ambulerende bevilling kr 400,- pr. gang. (2022)

Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med færre enn 100 gjester koster kr 400,- pr. gang.
Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med flere enn 100 gjester koster kr 1 600,- pr. gang.

Gebyret må betales ved tilsendt faktura.

Bevillingsgebyret for de som har fast bevilling utgjør et årlig minimumsgebyr fastsatt i alkoholforskriften. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Gebyrene skal dekke kommunens kostnader ved søknadsbehandling og kontroll. 


Hvilke krav stilles?

 • Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.
 • Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.


Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven

 • Revisor/regnskapsførers bekreftelse av faktisk omsetning
 • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandør(er)

Omsetningsoppgave

Bevillingsgebyret for de som har fast bevilling utgjør et årlig minimumsgebyr fastsatt i alkoholforskriften. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave

Fristen for innlevering av elektronisk omsetningsoppgave er 1. mars året etter bevillingsåret. F.eks. 1. mars 2020 for omsetningsåret 2019.

 

Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven

 • Revisor/regnskapsførers bekreftelse av faktisk omsetning
 • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandør(er)

 

Hvor finner du omsetningsoppgave skjema?

Omsetningsoppgave for salg eller skjenking

 

Du finner de samme skjemaene også ved å gå til skjema fra hovedsiden eller via bevillinger under næring. 

 

Samarbeidspartnere

Alle søknader om alminnelig bevilling sendes på høring til politiet, sosialetaten, og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknader om bevilling til en enkelt anledning sendes på høring til politiet og sosialetaten.

 • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at skjenke -og/eller serveringsbevilling gis.
 • Sosialtjenesten, som skal avgi uttalelse i saken.
 • Mattilsynet, som skal motta melding om større arrangement.
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene

Lover, planer og retningslinjer

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du trenger å vite for god drift:


Sentrale lover og forskrifter

Alkoholloven

Loven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholforskriften

Forskriften inneholder regler om salgs- eller skjenkebevillingen, krav til dokumentasjon om internkontroll, tildeling av prikker og konsekvenser ved brudd på alkoholloven. 

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon i serveringsvirksomheter, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Serveringsloven 

Loven har som mål å sikre forsvarlig drift av serveringssteder.


Lokale retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Lunner kommune


Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran og Lunner 2021 - 2024


Nyttige Linker

Helsedirektoratet

AV OG TIL

Elektroniske skjema under Salg, skjenking og servering