Samfunnssikkerhet og beredskap


Lunner kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

Lunner kommune har en rekke beredskapsplaner:

  • Overordnet beredskapsplan
  • Plan for helsemessig og sosial beredskap
  • Plan for psykososialt kriseteam
  • Katastrofeplan for helsetjenesten
  • Smittevernplan og pandemiplan
  • Beredskapsplan for vannforsyning
  • Beredskapsplaner for skole og barnehage
  • Evakueringsplaner
  • Plan for evakuerte og pårørende senter

Til grunn for alle planene ligger en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyser for hvert tjenesteområde og hvert tjenestested. Det er kommunestyret som er ansvarlige for den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, som sist ble vedtatt i 2019.

Kommunens kriseledelse består av rådmann (leder), ordfører, kommunalsjefer, beredskapskoordinator og leder av informasjonsteamet. Ved behov har kriseledelsen en stab og fagpersoner som den knytter til seg. Dette for å håndtere kommunens oppgaver i en hendelse, gi rask og korrekt informasjon og sørge for at alt som er relevant i forhold til hendelsen blir loggført.

I en krisesituasjon vil kommunen kunne være avhengig av å samarbeide med mange ulike aktører. Det kan være prosfesjonelle aktører og frivillige lag. For at vi skal ha kjennskap til hverandre har vi et beredskapsråd. Lunner og Gran kommuner har beredskapsråd sammen, siden vi samarbeider med mange av de samme aktørene. Beredskapsrådet møtes en gang i året og har følgende sammensetning: kommunenes kriseledelse, beredskapskoordinatorene, kommuneoverlegene, leder Brann og redning, ledere Frivilligsentralene, lensmannen, landbruket, kirken og representanter fra FIG (fredsinnsatsgruppen), Hadeland HV-område, Norsk Folkehjelp, Røde Kors hjelpekorps og Sanitetsforeningene. Ordførerne leder Beredskapsrådet annet hvert år.