Elevtallet stiger på Harestua

Harestua er der området i Lunner der elevtallet har begynt å stige. I de andre skolekretsene er det helelr en nedgang. Når Harestua skole pr i adg har et elevtall som nærmere seg makstallet for skolen, så er det nødvenig å se nærmere på hvordan en skal håndtere denne utfordringen. Skoleåret 2015 ble det gjrot et utredningsarbeid som endte i en skolebruksrapport for området. Arbeidsgruppa som utarbeidet den konkluderte med følgende hovedkonklusjon: "Arbeidsgruppa mener at det er stor sannsynlighet for at kapasiteten ved Harestua skole overskrides i løpet av skoleåret 2017-2018. I lys av de planer og tiltak som er lagt for Harestuaområdet vil denne utviklingen sannsynoligvis fortsette. Det betyr at det allerede fra høsten 2015 må settes i verk videre analyser og forslag til løsninger og forberedes oppstart av tiltak som kan møte denn utfordringen". Hele rapporten finnes her.

På bakgrunn av rapporten ble saken behandlet i kommunestyret sak nr 15/956. Der ble det fattet følgende vedtak:

  1. Det igangsettes en konseptfase for å finne løsninger for de fremtidige kapasitetsutfordringene ved Harestua skole
  2. Det må avsettes midler i investeringsbudsjettet for 2016 til nødvendige utredningsarbeider i konseptfasen
  3. Utredningen legges fram til politisk behandling - P3 vedtak - våren 2016
  4. Punkt 3 "Bygge egen 1.-4. skole plassert annet sted på Harestua. 5-10 trinn i eksisterende bygg" under Permanente løsninger i skolebruksrapporten strykes
  5. Følgende forslag under permanente løsninger stryke:
  • Grua elever overføres permanent til Lunenr ungdomsskole
  • Det etableres en ungdomsskole i Lunner