Bakgrunn

Prosjektet med å bygge nytt helse-og omsorgssenter har pågått siden 2012 og har vært gjennom både ide og mandatfase, skissefase og planleggingsfasen. Prosjektet er nå i gjennonføringsfasen og bygget er på vei opp. Etter fremdriftsplanen skal bygget stå ferdig sommeren 2020.

Bakgrunnen for utredning av nytt sykehjem var både at dagens bygg trengte betydelig oppgradering og at man så på et samarbeid med Gran kommune eller om man skulle ivareta tjenester i kommunens regi. Denne utredningen kom frem til at det vil være behov for flere plasser for korttid, rehabilitering, palliative tilbud og avlastning. Vi vil ha behov for tilpassede tilbud til demente, økning på dagaktivitetsplasser, både innenfor demens og somatikk, samt at det vil skje en dreining mot at flere kan motta tjenester i eget hjem fremfor insitusjon. Kommunen ønsker å ivareta tilbud om tjenester i egen kommune, men har inngått et samarbeid med Gran kommune om forsterkede sykehjemsplasser. Det ble anbefalt å bygge nytt bygg fremfor å renovere nåværende bygg. Arbeidstittelen for prosjektet er Lunner helse- og omsorgssenter og framdrift i prosjektet er basert på Lunner kommunes milepælsplan for prosjekter: Fase F1- Ide- og mandat-fase, Fase F2- Skisseprosjekt, Fase F3 – planleggingsfasen og Fase 4 F4- gjennomføringsfasen

Kommunestyret vedtok 16.10.2014 at «nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og hovedbase for hjemmetjenesten plasseres på Harestua». Forut for dette vedtaket var det en omfattende lokaliseringsdebatt. Flomutredning ble gjort i løpet av 2015 og skisseprosjektet ble utarbeidet av Bølgeblikk Arkitekter AS på bakgrunn av funksjonsprogram.

Følgende vedtak ble gjort i kommunestyret den 10.3.2016 PS 26/16 - arkivsaksnummer 13/1541: «1. Det fremmes samlet P2- og P3 vedtak for etablering av nytt helse- og omsorgssenter oktober 2016, slik at kommunen kan fremme søknad om investeringstilskudd til Husbanken snarest etter dette». Dette ga klarsignal for å gå i gang med planleggingsfasen og forprosjekt.

For å føre prosjektet videre etter vedtaket i 2016 ble det gjennomført en anskaffelse av prosjekteringsgruppe for utførelse av forprosjekt og anbudsgrunnlag. I tillegg ble Agenda Kaupang engasjert for å analysere fremtidig behov for heldøgnsbemannede omsorgsboliger i kommunen.  Vurderingen er gjort i lys av samarbeid med Gran kommune om forsterket sykehjemsplasser, og oppdatert framskrivning av befolkningsveksten i kommunen. Prosessen har resultert i at antall plasser i det nye bygget på Harestua reduseres til 60, hvorav 48 institusjonsplasser og 12 heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Forprosjektet som ble lagt frem for politisk behandling i P4a- saken ble vedtatt 14.desember 2017. Etter dette ble det gjennomført detaljprosjektering for utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise . Entreprisen ble kunngjort på Doffin og TED i mai, med anbudsfrist 13.juni 2018

Gjennomføringsfasen av prosjektet inneholder kontrahering av entreprenør, gjennomføring av bygging og overtakelse. Totalentrempenær Consto AS underskrev kontrakt i september 2018 og prosjektoppstart på byggeplass var i oktober 2018. Ferdigstillelse og overtakelse av bygg er satt til sommeren 2020 med administativ prosjektslutt juni 2021.