Kommuneplanutsnitt Roa

Arealplaner

Tjenestested Areal og Samfunn har ansvar for arealplanleggingen som skjer i Lunner kommune.


Dette er arbeid med kommuneplanens arealdel, geografisk avgrensede kommunedelplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, oppfølging av rikspolitiske retningslinjer og -bestemmelser og behandling av dispensasjonssøknader fra vedtatte arealplaner.

Arealplanleggingen styres gjennom plan- og bygningsloven kapittel 11 og 12.

Link til plan- og bygningsloven finner du her: