Bli med å forme framtidas Lunner!

Revisjon av kommuneplanen 2019-2031

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel


Lunner kommune er nå i gang med å utvikle en ny kommuneplan!

 

Vi skal stake ut kursen framover og ønsker å ha med deg på å forme lokalsamfunnet vårt og skape en god kommune å leve, bo og arbeide i.

 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige planlegging. I kommuneplanens samfunnsdel tar vi stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Målet er å lage en visjon og strategiske satsinger for et fremtidsrettet samfunn som kommunen, kommunens samarbeidspartnere og Lunners innbyggere - i fellesskap - kan jobbe sammen for å utvikle. 

 

BLI MED Å UTVIKLE FRAMTIDAS LUNNER!

 

Lunner kommune vil ha innbyggerne våre med på laget - og vi ønsker derfor å invitere alle innbyggere til å delta i prosessen med å stake ut en kurs for framtida! Gjennom høsten 2018 og våren 2019 vil det gjennomføres flere aktiviteter i forbindelse med kommuneplanen, både for politikere og innbyggere.

Lunner kommune samarbeider med Leva Urban Design som gjennomfører spørreundersøkelsen og bistår kommunen i medvirkningsarbeidet.

Bildet til høyre viser en enkel oversikt over tidsperspektivet og fremdriften for planen.

Fase 1 

Det første vi må gjøre er å finne ut hvordan det oppleves å leve i Lunner kommune. Det er det bare du som innbygger som vet – og derfor trenger vi å høre din stemme.  I denne fasen gjennomføres det en digital spørreundersøkelse, i tillegg til gjestebud. Det skal i denne perioden også gjennomføres workshoper med alle kommunens råd og komiteer, samt Lunner næringsforum.

Fase 2

Fase 2 vil bestå av intensive og kreative medvirkningsarrangement for innbyggere, lokale aktører og politikere sammen. Innholdet i disse arrangementene vil blant annet basere seg på resultater og tilbakemeldinger i løpet av høsten. Det er derfor viktig å bli med allerede nå.

Fase 3

Vil foregå i etterkant av medvirkningsarrangementer. Kommunen tar da med innspill og resultater fra medvirkningen og bruker dette aktivt inn i å utarbeide nye mål for kommunen. Høring vil bli vår 2019. Mer informasjon vil komme.

 

Framdrift_kommuneplanen

 

Kommunen har satt seg flere mål i forbindelse med ny kommuneplan:

 

PROSESSMÅL

 • Kommuneplanprosessen er en viktig arena for overordnede diskusjoner om fremtidig utvikling av Lunnersamfunnet.
 • Planarbeidet er godt forankret i kommunen, både politisk og administrativt, og i befolkningen.
 • Bred medvirkning fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner både i drøftings- og høringsfasen, med spesielt fokus på barn og unge.
 • Prosessen skal være preget av åpen dialog med politisk engasjement.

 

RESULTATMÅL

 • Plandokumentet er et tydelig og kortfattet strategisk styringsdokument.
 • Det er formulert en tydelig visjon som gir retning for kommunens satsing.
 • Kommuneplanens satsingsområder er revidert og omhandler kommunens viktigste satsinger med mål og strategier, relatert til kommunens utfordringsbilde.
 • Det er samsvar mellom kommuneplanens mål for samfunnsutviklingen og regionale planer, og mellom kommuneplanens langsiktige mål, kommuneplanens langsiktige arealstrategi.

 

LANGSIKTIGE MÅL

Kommuneplanens samfunnsdel:

 • er kommunens viktigste styringsverktøy.
 • omhandler kommunens hovedutfordringer i lys av samfunnsutviklingen nasjonalt og regionalt.
 • Skal være en levende plan og revideres ofte.
 • har tydelige føringer for kommuneplanens arealdel og oppfølgende arealpolitikk.

 

Planprogram for revisjonen ble vedtatt i kommunestyret 6. september 2018. Planprogrammet beskriver kommunens utfordringer, formålet med planen, hvilke tema som skal behandles, hvordan kommunen vil organisere arbeidet, hvordan arbeidet kan påvirkes og hvilke frister som gjelder. Les planprogrammet her.

 

Les gjeldende kommuneplan for 2013-2024 her.

Les vår kommunale planstrategi her.